اعضای هیات علمی

زهره زمانی

زهره زمانی

زهره زمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
لیلا رضائی کل شوری چارت‌های کنترلی ناپارامتری فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/15
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمال مقدماتی 2316019 3 02 | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی احتمال 2316004 4 03 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 2 2316007 3 02 1399/10/18 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
احتمال 2 2316027 4 01 1399/10/18 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی احتمال 2316004 4 03 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آمارریاضی (آزمون فرض ها) 2316009 3 02 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آمار ریاضی 2 2316032 3 01 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
روشهای نمونه گیری 2 2316323 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
آمارو احتمالات و کاربردآن درمدیریت 1 2316016 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آمار برای اقتصاد 1 2316020 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
امار1 2316175 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی احتمال 2316004 4 03 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمارریاضی (آزمون فرض ها) 2316009 3 02 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی 2 2316032 3 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
استنباطاماری 2 4062804 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1