اعضای هیات علمی

وحید امیرزاده گوغری

وحید امیرزاده گوغری

وحید امیرزاده گوغری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 33220057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
سیدجواد احمدی موسوی تحلیل ریسک سبد مالی با اجزای وابسته براساس امید ریاضی شرطی دمی خانواده بیضی گون دکتری 1398/10/11
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد --------
رویا سالاری نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی با پارامترهای برآورد شده به روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1396/12/15
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد 1400/02/29
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد 1400/02/29
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد --------
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد 1400/02/29
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد --------
سیدجواد احمدی موسوی - کارشناسی ارشد --------
حمیده ایرانمنش شاخص های کارآیی چند فرآیندی کارشناسی ارشد 1392/10/24
سمیه اسلامی بررسی کیفیت در فرایندهایی با گروه های چندگانه کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاطمه اقدامی اسفقن سری -کاربرد مدلهای رگرسیون خطی چندگانه در کنترل کیفیت اماری کارشناسی ارشد 1391/08/21
زینب امیر شکاری روش های برآورد چگالی در حالت ناپارامتری کارشناسی ارشد 1393/11/06
زهرا باغی پور بررسی میزان اثر بخشی کارشناسی ارشد --------
مریم برزگرکریم آبادی تخمین نقطه تغییر در فرآیند پواسون تحت رویکرد بهینه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد 1392/11/07
فاطمه حاج عباسی ماهانی نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره کارشناسی ارشد 1392/11/05
راضیه حسینی تخمین نقطه تغییر در فرایند دو جمله ای کارشناسی ارشد 1391/11/14
مهدیه خادمی نمودارهای کنترل کیفیت فازی و آزمون فرض های فازی کارشناسی ارشد 1390/10/27
بنیتا دولت زاده محاسبه شاخص کارایی فرایند معمولی و فازی در توزیع های نرمال و نمایی کارشناسی ارشد 1394/06/22
لیلا رضائی کل شوری چارت‌های کنترلی ناپارامتری فازی کارشناسی ارشد 1397/11/15
علیرضا زارع بررسی نمودارهای کنترل T2 هتلینگ با حجم نمونه و بازه نمونه گیری متغیر کارشناسی ارشد 1395/06/27
سمیرا سالاری نژاد پایش(نظارت) بر پروفایل های رگرسیون خطی ساده با دو مشاهده در هر نمونه کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه سلیمان پور احمد آبادی نمودارهای کنترل چندمتغیره استوار با وزن های فازی کارشناسی ارشد 1392/11/09
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد --------
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد --------
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد --------
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد 1400/02/29
حدیث عباسی بویی ابادی روش بوت استرپ در نمودارهای کنترل چند متغیره T2 هتلینگ کارشناسی ارشد 1394/10/28
عاطفه ملائی نژاد محاسبه ی حدود کنترل نمودارهای جمع تجمعی ناپارامتری با استفاده از بوت استرپ کارشناسی ارشد 1393/11/06
مهدی نامنی نمودارهای کنترل کیفیت فازی چند متغیره کارشناسی ارشد 1391/06/20
فرزانه هاشمی توزیع بیرنبام ساندرزبر پایه مدل های چوله کارشناسی ارشد 1392/11/05
ام البنین قنبری شبیه سازی پرتوان ترین آزمون برای فرضیه های ساده کارشناسی ارشد 1400/02/29
ریحانه حمیدی راوری شناسایی و تحلیل نقطه تغییر در فرآیند نرمال با ارائه الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد 1392/10/24
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد 1399/06/30
حامد تبریزچی پیش بینی میزان مصرف انرژی در منازل مسکونی با استفاده ازمدل ترکیبی چندجهانی و ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد 1398/04/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رگرسیون 1 2316031 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
روش های چندمتغییره پیوسته 2 2316040 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
طرح ازمایشهای 2 2316524 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
رگرسیون 2316512 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
آمار برای تجارت 2316030 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مباحثی درروشهای چند متغیره پیوسته 9062904 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
رگرسیون 1 2316031 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
روش های چندمتغییره پیوسته 1 2316036 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
روشهای چندمتغییره پیوسته 2316412 4 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
طرح ازمایش های 1 2316525 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
رگرسیون 2316512 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
آمار برای تجارت 2316030 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
روش های چندمتغییره پیوسته 1 2316036 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
روشهای چندمتغییره پیوسته 2316412 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
طرح ازمایشهای 2 2316524 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
طرح ازمایش های 1 2316525 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
تحلیل آماری چند متغیره 4062031 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
روش های چندمتغییره پیوسته 1 2316036 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آشنایی با آمار رسمی 2316022 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/19 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
روشهای چندمتغییره پیوسته 2316412 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2