اعضای هیات علمی

وحید امیرزاده گوغری

وحید امیرزاده گوغری

وحید امیرزاده گوغری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 33220057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ریحانه حمیدی راوری شناسایی و تحلیل نقطه تغییر در فرآیند نرمال با ارائه الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/24
فاطمه سلیمان پور احمد آبادی نمودارهای کنترل چندمتغیره استوار با وزن های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ام البنین قنبری شبیه سازی پرتوان ترین آزمون برای فرضیه های ساده کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری استاد راهنما --------
مریم برزگرکریم آبادی تخمین نقطه تغییر در فرآیند پواسون تحت رویکرد بهینه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/07
علیرضا زارع بررسی نمودارهای کنترل T2 هتلینگ با حجم نمونه و بازه نمونه گیری متغیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
فرزانه شاهمرادی فاصله اطمینان آماری برای توزیع های دوجمله ای و پواسن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ام البنین قنبری شبیه سازی پرتوان ترین آزمون برای فرضیه های ساده کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حدیث عباسی بویی ابادی روش بوت استرپ در نمودارهای کنترل چند متغیره T2 هتلینگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
فرزانه هاشمی توزیع بیرنبام ساندرزبر پایه مدل های چوله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
مهدیه خادمی نمودارهای کنترل کیفیت فازی و آزمون فرض های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/10/27
راضیه حسینی تخمین نقطه تغییر در فرایند دو جمله ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/14
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری استاد راهنما --------
حمیده ایرانمنش شاخص های کارآیی چند فرآیندی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/24
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه حاج عباسی ماهانی نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
سمیه اسلامی بررسی کیفیت در فرایندهایی با گروه های چندگانه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی نامنی نمودارهای کنترل کیفیت فازی چند متغیره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/20
عاطفه ملائی نژاد محاسبه ی حدود کنترل نمودارهای جمع تجمعی ناپارامتری با استفاده از بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا باغی پور بررسی میزان اثر بخشی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه سلاجقه تذرجی فواصل اطمینان پارامتری و ناپارامتری به کمک روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
لیلا رضائی کل شوری چارت‌های کنترلی ناپارامتری فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/15
بنیتا دولت زاده محاسبه شاخص کارایی فرایند معمولی و فازی در توزیع های نرمال و نمایی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/22
سمیرا سالاری نژاد پایش(نظارت) بر پروفایل های رگرسیون خطی ساده با دو مشاهده در هر نمونه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/31
زینب امیر شکاری روش های برآورد چگالی در حالت ناپارامتری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
سیدجواد احمدی موسوی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه اقدامی اسفقن سری -کاربرد مدلهای رگرسیون خطی چندگانه در کنترل کیفیت اماری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/08/21
حامد تبریزچی پیش بینی میزان مصرف انرژی در منازل مسکونی با استفاده ازمدل ترکیبی چندجهانی و ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/04/17
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های چندمتغییره پیوسته 1 2316036 3 01 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
روشهای چندمتغییره پیوسته 2316412 4 02 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
طرح ازمایشهای 2 2316524 3 01 1399/10/24 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
طرح ازمایش های 1 2316525 3 01 | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
تحلیل آماری چند متغیره 4062031 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
روش های چندمتغییره پیوسته 1 2316036 3 01 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آشنایی با آمار رسمی 2316022 2 01 1399/04/19 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
روشهای چندمتغییره پیوسته 2316412 4 01 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
طرح ازمایش های 1 2316525 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
آمار برای تجارت 2316030 3 01 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
طرح ازمایش های 1 2316525 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل آماری چند متغیره 4062031 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آنالیز چند متغیره پیوسته 2 9062006 3 01 1398/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 11 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1