اعضای هیات علمی

سوده حسینی

سوده حسینی

سوده حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322258
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زهره قایمی زاده ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر روش های داده کاوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه بانک توکلی استفاده از رنگ‌ها در طرح‌های رمزنگاری بصری سیاه و سفید کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نعیمه سیدی مرغکی ارائه روشی برای شناسایی حمله xss در وب سرویس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
مریم فکری صفری زاده ارائه چار چوبی امن در شبکه های پیچیده با در نظر گرفتن مفاهیم کوانتمی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهدیه بانک توکلی استفاده از رنگ‌ها در طرح‌های رمزنگاری بصری سیاه و سفید کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی محقق زاده ارائه چارچوبی برای شناسایی حمله فیشینگ در محیط IoT کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه غلامرضامیرزایی تشخیصص نفوذ در محیط اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/28
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرعباس زندوکیلی مدلی برای هوش کسب و کار با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا ملکی باب هویزی شناسایی بدافزارهای بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/26
سامان رفیعی ساردو شناسایی حملات با استفاده از یک رویکرد یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی حمزه ئی هوش تجاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنیامین مظهری صفات بهبود امنیت شبکه های اجتماعی با استفاده از کشف جوامع پنهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایگاه دادهها 2314209 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
یادگیری ماشین 4064028 3 02 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4064006 2 02 نامشخص ترم اول 1399
مباحثی در هوش مصنوعی 9064015 3 01 | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/30 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در علوم تصمیم دانش 4064040 3 01 | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
پایگاه دادهها 2314209 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
یادگیری ماشین 4064028 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
شبکه های پیچیده 4064038 3 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پایگاه دادهها 2314209 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/24 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
سمینار 4064006 2 03 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1