اعضای هیات علمی

سیدشاهین موسوی میرکلائی

سیدشاهین موسوی میرکلائی

سیدشاهین موسوی میرکلائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مینا عباس زاده چترودی بعد تصویری و تزریقی در رسته مدول های نوسان دار دکتری 1397/06/25
آزاده ایلاقی حسینی ساختارهای شبه تجزیه ای و عملگرهای بستاری(تعمیم یافته) دکتری 1397/05/24
اشکان خورشیدی مدول های FI-تزریقی و FI-تخت کارشناسی ارشد 1393/11/08
فاطمه رنجبرهمقاوندی - کارشناسی ارشد --------
رویا سلطانی تاج آبادی مدول ها IFP- تخت و IFP - تزریقی کارشناسی ارشد 1393/04/10
فاطمه سلمانی خاصیت ناکایاما یک مدول و مفاهیم مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1395/06/28
امیررضا شیرعلی نسب لنگری حددررسته های ریخت جزئی دکتری 1393/10/08
مرتضی شهریاری پوشش های تخت و تجزیه ها کارشناسی ارشد 1394/11/07
مینا عباس زاده چترودی گروه برائر کارشناسی ارشد 1391/06/29
الهام عرب مباحثی در حد مستقیم از یک سیستم مستقیم از ابرساختارهای جبری کارشناسی ارشد 1391/11/14
سمیرا فلاح پورمجاوری کابرد طرح های بلوکی در سیستم رمز نگاری بصری کارشناسی ارشد 1394/06/17
الهام قنبری - کارشناسی ارشد 1390/11/12
سارا کیانپور توزیع پذیری درمشبکه های کج کارشناسی ارشد 1396/06/26
معصومه مارزی - کارشناسی ارشد --------
کاوه ملائی - کارشناسی ارشد 1390/11/18
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی 2 2312101 3 13 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 12 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 2 2312113 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/11/03 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 2 2312113 3 03 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 2 2312113 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مباحثی درتوپولوژی جبری 9060515 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
جبرهمولوژی 4060125 4 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحثی درجبر 9060505 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی ریاضیات 2312768 3 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
قضیه های سیلو و نظریه گالوا 2312035 4 01 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1