اعضای هیات علمی

ایوب شیخی

ایوب شیخی

ایوب شیخی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فایقه قایمی نیا سری های زمانی صحیح مقدار: تعمیم و کاربرد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
فاطمه گروهی برآورد پارامتر¬های مدل¬های خطی چندگانه با انقباض نقاط دور افتاده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/14
سعیده افشارپور نظارت بر چند هدف از سیستم های کنترلی حلقه بسته با استفاده از روش لاسوی تطبیقی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته آراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/23
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
فاطمه محبی نیا براورد پارامترهای مدلهای خطی جزیی مبتنی بر روش تفاضلی تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
مصطفی گریوانی ارزیابی شاخص های چند متغیره قابلیت فرایند در پروفایلهای خطی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
خدیجه جعفریان توزیع های تعمیم یافته از توزیع بتا و کاربرد آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/05
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته آراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/23
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته اراد استفاده از اندازه‎های وابستگی در مدل‎های خطای اندازه‎گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
فاطمه جمالی پاقلعه برآوردگردهای انقباضی در مدلهای خطای اندازه گیری وراساختاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته اراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته اراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
نجمه خصالی اقطاعی بررسی تاأثیر کلاس درس معکوس بر یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه هفتم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/25
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته اراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
مهدیه شمسی نژادراوری برآورد پارامترهای مدل های خطای اندازه گیری با استفاده از رگرسیون ریج کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
محسن جهانشاهی جواران برازش مدل رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/15
فرشته اراد استفاده از اندازه های وابستگی در مدل های خطای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/23
مهین پورنامداری بررسی تطبیقی مولفه های مدیریت دانش در دانشگاههای استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهدی مومن قابلیت پیش بینی و حساسیت مدلهای آماری پویش کل ژنوم برای انتخاب ژنومیکی صفات کمی با معماری ژنتیکی افزایشی ، غلبه و اپیستاتیک دکتری استاد مشاور 1396/01/29
طیبه اقاملایی ننیز برآورد پارامترهای مدل های خطی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حنیفه دوستعلی زاده استفاده از برآوردگرهای انقباضی برای مقابله با همخطی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/07
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهناز خنجری جونانی برآوردگر بیز در مدلهای خطای اندازه‌گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد عابدزاده یزدی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اعتبار مشتریان بانک با روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/21
سیدجواد احمدی موسوی تحلیل ریسک سبد مالی با اجزای وابسته براساس امید ریاضی شرطی دمی خانواده بیضی گون دکتری استاد مشاور 1398/10/11
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات آماری 2316041 3 01 1399/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مباحثی پیشرفته در آنالیز بقا 9062009 3 01 1399/10/25 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 04 نامشخص ترم اول 1399
محاسبات اماری باکامپیوتر 2316413 3 01 1399/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روشهای آماری 2316513 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/25 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
فنون آماری 4062026 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مباحثی درروشهای چند متغیره پیوسته 9062904 3 01 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحثی پیشرفته در آنالیز بقا 9062009 3 01 1399/04/15 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
آمار و احتمال مقدماتی 2316019 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی احتمال 2316004 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آنالیز چند متغیره 1 4062812 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
روشهای آماری 2316513 3 01 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
امارواحتمالات مهندسی 2316151 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدل های خطی 1 4062028 4 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 12 نامشخص ترم اول 1398
تحلیل آماری 4062882 2 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1