اعضای هیات علمی

عالمه شیخ حسینی

عالمه شیخ حسینی

عالمه شیخ حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اسماعیل محمدی سلیمانی شبه طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/15
رقیه رنجبر راینی بررسی برخی نابرابری های شعاع عددی با استفاده از توابع معین مثبت و نابرابری یانگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/25
زهره دیده ور نا مساوی های میانگین عملگری و نگاشت های خطی مثبت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/14
ازاده طاهری گوکی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سودابه بهزادی شهربابک فرم های ماتریسی معکوس نامساوی یانگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/02
شریفه صادقی تجزیه دکارتی ماتریس ها و برخی نامساوی های نرمی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/06
زهره ایراندوست پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی 2 2312101 3 06 | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/16 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312113 3 30 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312113 3 32 1399/10/16 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
آنالیز ماتریسی 4060223 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 2312113 3 02 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضیات عمومی 2312120 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 33 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 21 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
توپولوژی عمومی 2312302 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 09 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1