اعضای هیات علمی

شکوفه قربانی

شکوفه قربانی

شکوفه قربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سعیده لطیفی چترودی برخی زیر واریته‌های جبرهای نیم‌هیتینگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
علی میری نگاشت های شبه ارزش دهی روی BCK/BCI جبرها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/29
سمیرا حاجی علیزاده جبرهای نیم نلسون. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/04/24
فاطمه خدادادپورمشیزی جبرهای پایه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/20
علی معتمدی زاده مباحثی درشبه جبرهای برابری دکتری استاد راهنما --------
میثم جعفری استلزام های ویژگی در مشبکه مفهوم صوری فازی مبهم با آستانه اعتماد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/30
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شکوفه منصورماهانی شبه BCK جبرهای خیلی درست کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نفیسه حدیدی تقلیل ویژگی ها در مشبکه های مفهوم صوری فازی مبهم یک طرفه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/13
محسن امیری بیدشکی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مرضیه شهابی نژاد ایده ال های شبه BCH - جبرها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
فاطمه سیستانی بدوئی مشبکه بستار همریختی های یک جبر هیلبرت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/09
فاطمه سیدی مرغکی رابطه بین حالت بوشباخ تعمیم یافته وL - فیلترهادر مشبکه مانده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/11
فرزانه امیری زاده عملگرهای زمانی در منطق فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/24
نوشین کرمی راد مشتقات و مجموعه های نقطه ثابت در مشبکه های مانده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/11
حمیده کاربخش راوری مشبکه های مانده توزیع پذیر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/29
زهرا خواجویی راوری ارتباط بین شمول در رابطه ها و نامساویها در هم رابطه ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
هما اصفهانی زاده بها آباد توابع آستانه القاء شده توسط یک مشبکه و توابع بولی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/24
منصوره عظیمی نژاد اندازه ها و حالت های داخلی روی شبه جبرهای برابری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/01
محمد حجتی ساختار هم‌نهشتی مشبکه‌های نیم‌مدولار مسطح: لم چرخش در حالت کلی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/24
سمیه رحیمی معزآباد BCK- جبرهای حالت و BCK - جبرهای ریختار حالت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/03
زکیه میناوی جبرهای شبه برابری حالت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/24
فاطمه عزت آبادی پور هم یکنوایی تعمیم یافته و اصول جدیدی از انتگرال های سوگنو روی مشبکه های توزیع پذیر کران دار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/26
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 30 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 11 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312200 4 02 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
جبرهای استلزامی 4060069 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 15 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1