اعضای هیات علمی

شکوفه قربانی

شکوفه قربانی

شکوفه قربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد --------
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
هما اصفهانی زاده بها آباد توابع آستانه القاء شده توسط یک مشبکه و توابع بولی کارشناسی ارشد 1395/11/24
محسن امیری بیدشکی - کارشناسی ارشد --------
میثم جعفری استلزام های ویژگی در مشبکه مفهوم صوری فازی مبهم با آستانه اعتماد کارشناسی ارشد 1395/04/30
سمیرا حاجی علیزاده جبرهای نیم نلسون. کارشناسی ارشد 1397/04/24
محمد حجتی ساختار هم‌نهشتی مشبکه‌های نیم‌مدولار مسطح: لم چرخش در حالت کلی کارشناسی ارشد 1397/06/24
نفیسه حدیدی تقلیل ویژگی ها در مشبکه های مفهوم صوری فازی مبهم یک طرفه کارشناسی ارشد 1395/10/13
فاطمه خدادادپورمشیزی جبرهای پایه کارشناسی ارشد 1395/11/20
مرضیه شهابی نژاد ایده ال های شبه BCH - جبرها کارشناسی ارشد 1397/06/26
منصوره عظیمی نژاد اندازه ها و حالت های داخلی روی شبه جبرهای برابری کارشناسی ارشد 1396/11/01
سعیده لطیفی چترودی برخی زیر واریته‌های جبرهای نیم‌هیتینگ کارشناسی ارشد 1398/11/16
علی معتمدی زاده مباحثی درشبه جبرهای برابری دکتری --------
زکیه میناوی جبرهای شبه برابری حالت کارشناسی ارشد 1397/06/24
شکوفه منصورماهانی شبه BCK جبرهای خیلی درست کارشناسی ارشد 1398/11/16
فرزانه امیری زاده عملگرهای زمانی در منطق فازی کارشناسی ارشد 1395/06/24
فاطمه عزت آبادی پور هم یکنوایی تعمیم یافته و اصول جدیدی از انتگرال های سوگنو روی مشبکه های توزیع پذیر کران دار کارشناسی ارشد 1397/06/26
نوشین کرمی راد مشتقات و مجموعه های نقطه ثابت در مشبکه های مانده کارشناسی ارشد 1395/12/11
حمیده کاربخش راوری مشبکه های مانده توزیع پذیر کارشناسی ارشد 1396/06/29
زهرا خواجویی راوری ارتباط بین شمول در رابطه ها و نامساویها در هم رابطه ها کارشناسی ارشد 1398/06/17
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد --------
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد --------
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
مهلا محمودی لورک برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف کارشناسی ارشد 1399/12/10
علی میری نگاشت های شبه ارزش دهی روی BCK/BCI جبرها کارشناسی ارشد 1396/06/29
سمیه رحیمی معزآباد BCK- جبرهای حالت و BCK - جبرهای ریختار حالت کارشناسی ارشد 1395/06/03
فاطمه سیدی مرغکی رابطه بین حالت بوشباخ تعمیم یافته وL - فیلترهادر مشبکه مانده کارشناسی ارشد 1395/12/11
فاطمه سیستانی بدوئی مشبکه بستار همریختی های یک جبر هیلبرت کارشناسی ارشد 1397/11/09
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 10 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 2 2312201 4 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
سمینار 4060200 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
جبرجامع 4060120 4 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 12 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/25 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریاضی 2 2312101 3 14 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
جبرجامع 4060120 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/26 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312200 4 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 30 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 2312014 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
جبرهای استلزامی 4060069 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 15 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1