اعضای هیات علمی

حبیب الله سعیدی

حبیب الله سعیدی

حبیب الله سعیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سمیرا بیاتی ارزش گذاری اختیار معامله سبد با استفاده از مدل های کسری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
مدینه سادات مومنی ثانی روش های ترکیبی برای حل معادلات انتگرال کسری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/08/03
الهه نظری حل عددی مسائل مقدار اولیه و مرزی با مرتبه کسری با استفاده از روش تبدیلات دیفرانسیلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
الهام لنگری زاده حل عددی معادلات انتگرال و دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/15
نسیبه سیدی مرغکی کاربرد ماتریس های عملیاتی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی با مرتبه کسری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/13
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
مهدیه السادات حسینی نعیم ابادی مساله مقدار ویژه معکوس برای ماتریس های تصادفی و کاربردهای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
محمدرضا نگار روش گالرکین ناپیوسته موضعی برای حل معادلات دیفرانسیل با مرتبه کسری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/21
مریم دیلمی زندی حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل جزیی با روش های شبکه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/20
نگین خاطبی حل دستگاههای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری وکاربرد آن در مهندسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
طاهره اسمعیل پورجهرمی کاربرد اسپلاین ها در حل معادلات انتگرال از مرتبه کسری دکتری استاد مشاور 1395/11/26
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
فرزانه کمالی حل عددی دستگاههای معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه کسری با استفاده از توابع ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
زهره کردستانی پوشش ریسک و نسبت بهینه پوشش ریسک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/10
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
معصومه آذرشب کاربرد توابع ترکیبی برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل با مرتبه ی کسری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/23
خدیجه ابراهیمیان شمس آبادی معادلات دیفرانسیل فازی و موجک CAS کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/12
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
رضا افشارمنش معادله روزنا و تقریب های عددی آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
صدیقه زائری حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل جزئی از مرتبه کسری با استفاده از روش های پیشگو- اصلاحگر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/09/18
مژده رنجبرکبوترخانی حل عددی معادلات دیفرانسیل چند مرتبه ای با استفاده از ماتریس های عملیاتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/09
زینب کارگر حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل جزیی با مرتبه کسری با استفاده از توابع بی اسپلاین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/27
فائزه میرزا صادقی شوروئی پیش شرط کاهشی و تعادلی در روش گرادیان مزدوج کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/09
مریم منصوری بابهوتک قیمت گذاری اختیار معامله مرتبه کسری با استفاده از پایه های متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/10
رضا محمدی روش های تک گامی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/04/31
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
سیدامجد ثمره هاشمی شعبجره حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
نجمه علوی ارجاس حل عددی مسائل مقدار اولیه، مرزی از مرتبه کسری با استفاده از موجک Gegenbauer کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/27
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 13 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی در شیمی 2311028 3 01 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روشهای عددی در ریاضیات مالی 4061029 3 01 1399/10/16 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 15 نامشخص ترم اول 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 06 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی آنالیز عددی 2311014 4 02 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2311017 2 07 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
انالیزعددی پیشرفته 4061053 4 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال کسری 4061072 3 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای عددی در ریاضیات مالی 4061029 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 09 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1