اعضای هیات علمی

محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322486
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/31
سیدمحمد پاکزادمقدم بررسی تعامل اعمال شناختی و فرا شناختی دانش آموزان سال سوم ریاضی، در حین مسئله ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/31
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی – فراشناختی واضطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
پوران یونس زاده طراحی یک واحد برنامه درسی در مبحث حد به منظور ایجاد تعادل بین فعالیت های عادی و سطح بالاتر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
اعظم عرب پوررق ابادی بررسی رابطه بین تفکر ریاضی و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر زرند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/07
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و اظطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد نادری زاده ریاضیات غیررسمی (ریاضیات خیابانی) و ارتباط آن با ریاضیات رسمی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم طغرلی بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر روش تدریس معلمان ریاضی دوره متوسطه شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عفت ایرانمنش بررسی تاثیر حل مسئله با ارائه دستورالعمل در کلاس درس بر عملکرد دانش آموزان در آزمونها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
طوبی درینی آنالیزالکتروانسفالوگرافی کمی مرتبط با عملکرد لوب های فرونتال و آهیانه در شطرنج بازان نخبه و آماتور کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی آموزش ریاضی 4059024 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4059020 2 03 نامشخص ترم اول 1399
روندهای جدید در تدریس ویادگیری ریاضی 4059026 2 01 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
سمینار 4059020 2 02 نامشخص ترم دوم 1398
روندهای جدید در تدریس ویادگیری ریاضی 4059026 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روانشناسی آموزش ریاضی 4059024 3 01 | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4059020 2 03 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1