اعضای هیات علمی

محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی

محمدعلی رضوانی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322486
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اعظم عرب پوررق ابادی بررسی رابطه بین تفکر ریاضی و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر زرند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/07
طوبی درینی آنالیزالکتروانسفالوگرافی کمی مرتبط با عملکرد لوب های فرونتال و آهیانه در شطرنج بازان نخبه و آماتور کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
پوران یونس زاده طراحی یک واحد برنامه درسی در مبحث حد به منظور ایجاد تعادل بین فعالیت های عادی و سطح بالاتر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
عفت ایرانمنش بررسی تاثیر حل مسئله با ارائه دستورالعمل در کلاس درس بر عملکرد دانش آموزان در آزمونها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
مینا سیف الدینی بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی – فراشناختی واضطراب با عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان زرند در سال تحصیلی99-98 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمحمد پاکزادمقدم بررسی تعامل اعمال شناختی و فرا شناختی دانش آموزان سال سوم ریاضی، در حین مسئله ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27