اعضای هیات علمی

ابوالفضل رفیع پور

ابوالفضل رفیع پور

ابوالفضل رفیع پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه رنجبر تعیین میزان خلاقیت در کتاب های ریاضی متوسطه اول کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمحمد پاکزادمقدم بررسی تعامل اعمال شناختی و فرا شناختی دانش آموزان سال سوم ریاضی، در حین مسئله ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/27
محمدمهدی دری بدفهمی های اعداد گویا در پایه های مختلف تحصیلی: گرایش به اعداد طبیعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
ریحانه مولایی جایگاه مدلسازی و کاربردها در کتابهای درسی ریاضی دوره متوسطه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/22
معصومه فدایی بررسی میزان اثر بخشی نرم افزار حبوجبرا در آموزش مبحث تابع کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/07
طاهره پوربهاالدینی زرندی تحلیل محتوای فصل های مربوط به مشتق، انتگرال و کاربردهای آن ها در درس ریاضی عمومی یک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/10/08
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ایمان شمس الدینی بررسی توانایی معلمان ریاضی در نوشتن درس های آماری به کمک داده های جهان واقعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/09
مریم اسمعیلی طرزی ساخت مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم ایرانی با استفاده از داده های تیمز2011 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/15
فرهاد کاظمی دانش(دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا) معلمان مدارس ابتدایی در موضوع کسرها و تاثیر آن بر توانایی حل مسئله دانش آموزان دکتری استاد راهنما 1396/05/22
ارزوالسادات ملکی مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس آمار کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عباس اقتداری تاثیر تصاویر و هشدار بر حل واقع بینانه مسائل کلامی توسط دانش آموزان پایه هفتم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
صدیقه افشاری پور طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر فرهنگ ایران اسلامی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/29
فاطمه رنجبر تعیین میزان خلاقیت در کتاب های ریاضی متوسطه اول کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیره فرزند بررسی توانایی دانش آموزان در طرح مسئله ریاضی ورابطه آن با خلاقیت و دانش ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
بتول زندی گوهرریزی عوامل موثر برپیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به داده های تیمز 2011 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/07
نوشین فرامرزپور دارزینی مطالعه ی باورهای معلمان ریاضی و دانش آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/01/24
ارزوالسادات ملکی مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس آمار کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا مسعودی پور تاثیراصالت مسائل کلامی هندسی، روی انگیزش، نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/22
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
کاظم عبداله پورچناری مطالعه سطوح شایستگی مدل سازی دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان مناطق شهری و روستایی استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/05/11
جلال حسین زاده جوری تصورات دانشجومعلمان ریاضیات از اثبات: روابط بین تصورات اثبات، باورها و تجربیات کلاس درس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/01/26
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آسیه عبدالهی فرصت های یادگیری استدلال در توضیحات معلمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمه خصالی اقطاعی بررسی تاأثیر کلاس درس معکوس بر یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه هفتم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/25
فاطمه احمدپورمبارکه - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
روح اله دامیده - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه احمدپور مبارکه بررسی فراینداثبات و استدلال در دوساله نخست دوره متوسطه اول دکتری استاد مشاور 1397/06/24
سیده بنت الهداء تهامی پور شناسایی مکانیسم های تغییردر تدریس معلم در فرایند درس پژوهی به عنوان شیوه ای برای توسعه حرفه ای معلمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/09
فاطمه دری سنجش نگرش معلمان ابتدایی نسبت به درس ریاضی و رابطه ی آن با جنسیت، تحصیلات و شرایط محیط کار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
موسی الرضا امانی نظرلو چالش های دانش آموزان دو زبانه در حل مسائل کلامی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/30
مهدیه سعیدی رشک علیا بررسی میزان انگیزه و خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه در حل انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/29
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/21
مجید کارگریان مروستی توسعه‌ی دانش حرفه‌ای معلمان ریاضی دوره متوسطه اول با اقدام پژوهی از طریق تعامل و نحوه‌ی برخورد با بدفهمی‌های دانش آموزان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی ضیائی رستم زاده - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اعظم کریمیان زاده ساختن مفهوم عدد اعشاری با رویکرد آموزش ریاضیات واقعیت مدار از طریق انجام فعالیتهای اندازه گیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/29
فریبا جعفری رابطه علی اضطراب و نگرش ریاضی با مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/27
مریم محسنی باب عبدانی ساخت مفهوم تابع توسط دانش آموزان پایه نهم، با رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
فریبا فیروزیان بررسی نقش فراشناخت در عملکرد حل مساله ریاضی دانشجویان سال اول مهندسی دکتری استاد مشاور 1396/05/08
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی و آموزش ریاضی 4059028 2 01 1399/10/17 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
اصول آموزش ریاضی 4059001 3 01 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مدل سازی ریاضی 4059025 2 01 1399/10/13 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4059020 2 02 نامشخص ترم اول 1399
مبانی روش های تحقیقات آموزشی 4059023 3 01 | هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/19 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سمینار 4059020 2 01 نامشخص ترم دوم 1398
اصول آموزش ریاضی 4059001 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی روش های تحقیقات آموزشی 4059023 3 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدل سازی ریاضی 4059025 2 01 1398/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4059020 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1