اعضای هیات علمی

ابوالفضل رفیع پور

ابوالفضل رفیع پور

ابوالفضل رفیع پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
مسلم خدامی عواطف و احساسات دانش¬آموزان متوسطه دوم در رویارویی با انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد --------
مسلم خدامی عواطف و احساسات دانش¬آموزان متوسطه دوم در رویارویی با انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد --------
مسلم خدامی عواطف و احساسات دانش¬آموزان متوسطه دوم در رویارویی با انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
محمد رادمهر تاثیر برنامه نویسی بلوکی بر نگرش، تفکر محاسباتی و احتمالاتی دانش آموزان دوره اول متوسطه کارشناسی ارشد --------
محمد رادمهر تاثیر برنامه نویسی بلوکی بر نگرش، تفکر محاسباتی و احتمالاتی دانش آموزان دوره اول متوسطه کارشناسی ارشد --------
محمد رادمهر تاثیر برنامه نویسی بلوکی بر نگرش، تفکر محاسباتی و احتمالاتی دانش آموزان دوره اول متوسطه کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدپور مبارکه بررسی فراینداثبات و استدلال در دوساله نخست دوره متوسطه اول دکتری 1397/06/24
مریم اسمعیلی طرزی ساخت مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم ایرانی با استفاده از داده های تیمز2011 کارشناسی ارشد 1392/08/15
صدیقه افشاری پور طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر فرهنگ ایران اسلامی کارشناسی ارشد 1398/10/29
عباس اقتداری تاثیر تصاویر و هشدار بر حل واقع بینانه مسائل کلامی توسط دانش آموزان پایه هفتم کارشناسی ارشد --------
موسی الرضا امانی نظرلو چالش های دانش آموزان دو زبانه در حل مسائل کلامی کارشناسی ارشد 1398/04/30
سیدمحمد پاکزادمقدم بررسی تعامل اعمال شناختی و فرا شناختی دانش آموزان سال سوم ریاضی، در حین مسئله ریاضی کارشناسی ارشد 1394/10/27
سیده بنت الهداء تهامی پور شناسایی مکانیسم های تغییردر تدریس معلم در فرایند درس پژوهی به عنوان شیوه ای برای توسعه حرفه ای معلمان کارشناسی ارشد 1392/06/27
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد 1398/10/21
فریبا جعفری رابطه علی اضطراب و نگرش ریاضی با مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم کارشناسی ارشد 1394/10/27
جلال حسین زاده جوری تصورات دانشجومعلمان ریاضیات از اثبات: روابط بین تصورات اثبات، باورها و تجربیات کلاس درس کارشناسی ارشد 1396/01/26
نجمه خصالی اقطاعی بررسی تاأثیر کلاس درس معکوس بر یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه هفتم کارشناسی ارشد 1396/06/25
روح اله دامیده - کارشناسی ارشد --------
فاطمه دری سنجش نگرش معلمان ابتدایی نسبت به درس ریاضی و رابطه ی آن با جنسیت، تحصیلات و شرایط محیط کار کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمدمهدی دری بدفهمی های اعداد گویا در پایه های مختلف تحصیلی: گرایش به اعداد طبیعی کارشناسی ارشد 1395/04/29
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد 1398/10/22
بتول زندی گوهرریزی عوامل موثر برپیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایه هشتم با توجه به داده های تیمز 2011 کارشناسی ارشد 1393/10/07
مهدیه سعیدی رشک علیا بررسی میزان انگیزه و خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه در حل انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد 1398/10/29
ایمان شمس الدینی بررسی توانایی معلمان ریاضی در نوشتن درس های آماری به کمک داده های جهان واقعی کارشناسی ارشد 1393/06/09
مهدی ضیائی رستم زاده - کارشناسی ارشد --------
آسیه عبدالهی فرصت های یادگیری استدلال در توضیحات معلمان کارشناسی ارشد 1391/11/08
کاظم عبداله پورچناری مطالعه سطوح شایستگی مدل سازی دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان مناطق شهری و روستایی استان کرمان کارشناسی ارشد 1391/05/11
معصومه فدائی بررسی میزان اثر بخشی نرم افزار حبوجبرا در آموزش مبحث تابع کارشناسی ارشد 1391/11/07
نوشین فرامرزپور دارزینی مطالعه ی باورهای معلمان ریاضی و دانش آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی کارشناسی ارشد 1393/01/24
منیره فرزند بررسی توانایی دانش آموزان در طرح مسئله ریاضی ورابطه آن با خلاقیت و دانش ریاضی کارشناسی ارشد 1391/11/08
فریبا فیروزیان بررسی نقش فراشناخت در عملکرد حل مساله ریاضی دانشجویان سال اول مهندسی دکتری 1396/05/08
مجید کارگریان مروستی توسعه‌ی دانش حرفه‌ای معلمان ریاضی دوره متوسطه اول با اقدام پژوهی از طریق تعامل و نحوه‌ی برخورد با بدفهمی‌های دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
فرهاد کاظمی دانش(دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا) معلمان مدارس ابتدایی در موضوع کسرها و تاثیر آن بر توانایی حل مسئله دانش آموزان دکتری 1396/05/22
اعظم کریمیان زاده ساختن مفهوم عدد اعشاری با رویکرد آموزش ریاضیات واقعیت مدار از طریق انجام فعالیتهای اندازه گیری کارشناسی ارشد 1393/10/29
مریم محسنی باب عبدانی ساخت مفهوم تابع توسط دانش آموزان پایه نهم، با رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار کارشناسی ارشد 1394/06/18
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد 1393/06/09
رضا مسعودی پور تاثیراصالت مسائل کلامی هندسی، روی انگیزش، نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1394/06/18
ریحانه مولایی جایگاه مدلسازی و کاربردها در کتابهای درسی ریاضی دوره متوسطه کارشناسی ارشد 1398/10/22
فاطمه احمدپورمبارکه - کارشناسی ارشد --------
مهتاب باقری فهرجی رابطه بین خود کار امدی، اضطراب و عملکرد در درس آمار برای دانشجویان مهندسی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره الهامی مداخله مبتنی بر ویدئو در آموزش ریاضی برای دانش آموزان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
شهلا خواجه حیدری درس پژوهی مبتنی بر ساخت وسازگرایی در فضای مجازی کارشناسی ارشد --------
ارزوالسادات ملکی مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس آمار کارشناسی ارشد 1400/06/22
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدزمانی افشار درس پژوهی: آموزش اثبات و استدلال در بستر فناوری های دیجیتال کارشناسی ارشد --------
طاهره پوربهاالدینی زرندی تحلیل محتوای فصل های مربوط به مشتق، انتگرال و کاربردهای آن ها در درس ریاضی عمومی یک کارشناسی ارشد 1393/10/08
فاطمه رنجبر تعیین میزان خلاقیت در کتاب های ریاضی متوسطه اول کارشناسی ارشد 1399/06/30
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی و آموزش ریاضی 4059028 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ریشه های فلسفی و روان شناسی آموزش ریاضی 9059001 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اصول آموزش ریاضی 4059001 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
مدل سازی ریاضی 4059025 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/27 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
سمینار 4059020 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
تازه های تحقیق در آموزش ریاضی متوسطه 4059030 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مبانی روش های تحقیقات آموزشی 4059023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تکنولوژی و آموزش ریاضی 4059028 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
اصول آموزش ریاضی 4059001 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مدل سازی ریاضی 4059025 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/13 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4059020 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
مبانی روش های تحقیقات آموزشی 4059023 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/19 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سمینار 4059020 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اصول آموزش ریاضی 4059001 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی روش های تحقیقات آموزشی 4059023 3 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدل سازی ریاضی 4059025 2 01 1398/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4059020 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1