اعضای هیات علمی

محمدرضا امیدی

محمدرضا امیدی

محمدرضا امیدی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 2253
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کامپایلر 2314018 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
شبکه های کامپیوتری 2314021 4 01 1399/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
زبانهای برنامه سازی 2314304 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/25 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مهندسی نرم افزار 2314224 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مباحثی در علوم کامپیوتر 2314017 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کامپایلر 2314018 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/24 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
شبکه های کامپیوتری 2314021 4 01 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
زبانهای برنامه سازی 2314304 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
مهندسی نرم افزار 2314224 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/22 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مباحثی در علوم کامپیوتر 2314017 3 02 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/22 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
کامپایلر 2314018 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
شبکه های کامپیوتری 2314021 4 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبانهای برنامه سازی 2314304 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1