اعضای هیات علمی

رضا پورموسی

رضا پورموسی

رضا پورموسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322260
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حانیه ظهیرصالحی کاربرد نظریه توزیع ها در تعمیم مدلهای مرتبط با داده های صفر متورم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
پردیس ثمره پورقمه نقش توزیع چوله نرمال درمدل های چند سطحی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فایقه قایمی نیا سری های زمانی صحیح مقدار: تعمیم و کاربرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/14
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهین استوار شکنندگی در مدل های تحلیل بقا و کاربرد آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/08/22
حبیبه رادان معیارهای اندازه‌گیری ریسک و کاربرد آنها در برآورد ریسک مالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/17
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حانیه ظهیرصالحی کاربرد نظریه توزیع ها در تعمیم مدلهای مرتبط با داده های صفر متورم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
پردیس ثمره پورقمه نقش توزیع چوله نرمال درمدل های چند سطحی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعیده افشارپور نظارت بر چند هدف از سیستم های کنترلی حلقه بسته با استفاده از روش لاسوی تطبیقی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/29
فریده شهرکی نگهداری پیشگیرانه بر روی یک سیستم در محیط پر تنش و در معرض فرایندهای فرسایش چندگانه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/01
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نرجس گیلانی کاربرد توزیع های آمیخته در رگرسیون پواسون جهت مدل سازی داده های شمارا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
الهام ابول هادی نمودارهای کنترل برای داده های وابسته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/04/09
فرزانه هاشمی تحلیل عاملی کلاسیک و فازی با استفاده از توزیع‌های چوله متقارن و آمیخته آن‌ها. دکتری استاد مشاور 1398/06/16
فریبا جعفری رابطه علی اضطراب و نگرش ریاضی با مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر پایه دهم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه صادقی آنالیز بقای پارامتری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/08
سکینه سالاری مدل خطرات متناسب کاکس و مقایسه آن با مدل های پارامتری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/08/22
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شکوفه سیف زاده کرمانی کاربرد مفصل در مدل های رگرسیونی با پاسخ های آمیخته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
کوثر اوجانی بهینه سازی پارامترهای فرایند براساس طراحی آزمایش ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
مجتبی منصوری بابهوتک شاخص های قابلیت فرایند برای داده های خود همبسته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
نگین هابیل زاده تحلیل مولفه های اصلی و استخراج ویژگی جهت کاهش بعد در داده های تصویر با استفاده از روش های احتمالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
مینا افریدون مقایسه های تصادفی آماره های ترتیبی غایی از مدل های مقیاسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
لیلا جعفری ده فارسی بررسی مدلهای آماری با اثرات آمیخته در داده های دم سنگین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/09
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نیلوفر خزلی مدل نرخ درمان بر پایه توزیع وایبل تعمیم‌یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
فاطمه ایرانمنش زرندی قابلیت اطمینان سیستم چند وضعیتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
الهام کریم قاسمی بررسی اندازه ریسک تحت وابستگی مثبت و منفی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/09
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
کبری جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمال مقدماتی 2316019 3 01 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
امارواحتمالات مهندسی 2316151 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/22 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی احتمال 2316004 4 05 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
روشهای نمونه گیری 1 2316293 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
استنباط آماری 1 4062029 4 01 1399/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
استنباط آماری 4062802 4 01 1399/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
امارواحتمالات مهندسی 2316151 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/19 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
استنباطاماری 2 4062804 4 01 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
رگرسیون 1 2316031 3 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
استنباط آماری پیشرفته 9062008 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار و احتمال مقدماتی 2316019 3 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی احتمال 2316004 4 05 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رگرسیون 2316512 3 02 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای نمونه گیری 1 2316293 3 01 1398/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 03 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 13 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 05 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1