اعضای هیات علمی

عباس پرچمی

عباس پرچمی

عباس پرچمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محبوبه زاده ده بالایی کنترل کیفیت مبتنی بر شاخص های کارایی فرایند در محیط فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/15
علیرضا زارع بررسی نمودارهای کنترل T2 هتلینگ با حجم نمونه و بازه نمونه گیری متغیر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/27
ام البنین قنبری شبیه سازی پرتوان ترین آزمون برای فرضیه های ساده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا سلطانی تاج آبادی آزمون فرضیه ناپارامتری در محیط نایقینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
ام البنین قنبری شبیه سازی پرتوان ترین آزمون برای فرضیه های ساده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه مباشری پور طرح های ترکیبی نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/14
رویا سالاری نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی با پارامترهای برآورد شده به روش بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
مهدی عبدی شاخص‌های قابلیت فرآیند معمولی و فازی برای توزیع‌های غیرنرمال و گسسته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
سحر طالبی نژاد کرمانی کنترل کیفیت و زنجیر های مارکف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
ناهید اصغری بیجارگاه کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در کنترل کیفیت آماری با استفاده از نرم افزار R کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
راضیه ایرانمنش شاخص های نابرابری درآمدو تعمیم انها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/15
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های عددی و شبیه سازی 2316034 3 01 1399/10/18 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحثی پیشرفته درآمارمحاسباتی 9062017 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی احتمال 2316004 4 02 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 03 نامشخص ترم اول 1399
کنترل کیفیت اماری 2316382 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحثی پیشرفته درنظریه مجموعه ها ومنطق فازی 9062024 3 01 1399/04/16 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مباحثی پیشرفته در آمار 9062011 3 01 1399/04/16 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
احتمال 1 2316005 3 03 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
سمینار 4062200 2 01 نامشخص ترم دوم 1398
روش های عددی و شبیه سازی 2316034 3 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 02 نامشخص ترم اول 1398
شبیه سازی 4062035 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
محاسبات اماری باکامپیوتر 2316413 3 01 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1