اعضای هیات علمی

علی پوراسماعیلی

علی پوراسماعیلی

علی پوراسماعیلی (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 32 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 08 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 05 | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه