اعضای هیات علمی

علی پوراسماعیلی

علی پوراسماعیلی

علی پوراسماعیلی (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 05 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 نتیجه