اعضای هیات علمی

سیدناصر حسینی

سیدناصر حسینی

سیدناصر حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322494
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
شیما رحیم خانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه سلطانی نژاد زیر رسته هایی از رسته فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
حدیث بهادر توپولوژیکال و هم-توپولوژیکال بودن رسته فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/25
مهدیه عزت آبادی پور بررسی اجتماع، اشتراک و متمم در یک رسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
رویا امینی توپولوژی در رسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/24
ناهید ایلاقی باقرآبادریگ بررسی رابطه موندهای ساختاریافته و اشیاء مونوئید کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/24
هدی کامگار بررسی رسته های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
زهرا میرزایی عنبرآبادی سیستم های دینامیکی درونی در یک رسته. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
هادی یاوری رسته کلیسلی روی موند مجموعه توانی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/07
یوسف قاسمی نژاد رائینی حد در رسته های کلیسلی دکتری استاد راهنما 1394/10/20
اسماء محمدی باغملائی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهرام بشیری کوتنایی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فهیمه صباحی گراغانی بررسی رسته ی موندهای ساختاریافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/26
حسن قلی زاده امیرآباد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیررضا شیرعلی نسب لنگری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه رازقی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی نودهی یک رابطه رسته‌ای بین $\mc X$-ریخت کلاس‌ها، زیر شیء‌های $\Omega$، $\Omega$-خودریختی‌ها و عمل‌ها دکتری استاد راهنما 1391/12/26
طاهره محمدی خورسند نات کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه زارع گزوئیه رابطه اشیاء فازی و فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/16
مینا جمشیدی ساختن کانونی تابع گونهای مکان شناس دکتری استاد راهنما 1391/04/14
محمدصادق قناعتیان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدظاهر کاظمی بانه - دکتری استاد راهنما --------
محبوبه عسکریان بافه های مجموعه-مقدار متناظر با ریخت-کلاسها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/11
یوسف قاسمی نژادرائینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آزاده ایلاقی حسینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ملیحه سلطانی نژاد بوستانی الحاقی بین فضاهای توپولوژیکی و فضاهای پیش مرتب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
مهلا باغخانی توپولوژی زاریسکی بر مبنای رابطه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/04/16
مریم زارع مومن آبادی حدمتناهی در رسته فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/04/16
فهیمه صباحی گراغانی بررسی رسته موندهای ساختار یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا سیدی مرغکی هم-حدمتناهی در رسته فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/24
امیرحسین کوهستانی کاتگوری آتاماتا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
لیلا یگانه متمم عقب بری در رسته های ریخت جزئی دکتری استاد راهنما 1397/05/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 3 2312056 3 02 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
توابع مختلط 2312209 4 01 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
توپولوژی عمومی 2312302 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/16 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 04 | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 09 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مباحثی در نظریه توپوس 9060071 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 05 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
توابع مختلط 2312209 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحثی در نظریه کاتگوری 9060026 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1