اعضای هیات علمی

ندا ابراهیمی

ندا ابراهیمی

ندا ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مینا جهانی مسکون علیت لورنسی با متر پیوسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/25
یگانه رحیمی فضاهای تاپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/14
حسین کاظمی گروه های لی موضعی غیر شرکت پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/06
نسرین ابارقی منحنی های نول منهیم تعمیم یافته در فضا زمان مینکوسکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/20
فهیمه خواجه حسنی رابری پایداری هذلولوی های سرتاسری در توپولوژی بازه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
مریم السادات مستقیمی منحنی طولی در فضا اقلیدسی n بعدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/04/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه دیفرانسیل موضعی 2312824 4 01 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 04 | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 03 | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضیات 2 2312122 3 02 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نمایش 4 نتیجه