اعضای هیات علمی

نجمه منصوری

نجمه منصوری

نجمه منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الگوریتم های موازی 4064037 3 01 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
داده کاوی 9064005 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 02 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/25 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه 2314228 3 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های توزیع شده 4064039 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/21 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 2314228 3 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
الگوریتم های موازی 4064037 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
داده کاوی 4064025 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 02 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مباحث ویژه 2314228 3 01 | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1