اعضای هیات علمی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی فاتحی نیا - دکتری استاد راهنما --------
فاطمه فیروز - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بی بی زهره قربانی حکیم آباد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه طا هریان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
یامین سیاری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم محمدرضائی مدل سازی ریاضی برای بیماری هپاتیت نوعHBV)B کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
بیژن امامی پور ساختارهای زمان مقیاس دکتری استاد راهنما 1396/10/24
سکینه السادات موسوی استرابادی پایداری ساختاری میدانهای برداری سایه دار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه محبتی جهرمی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کبری اسدی کتکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرضیه مالکی مشخصات سیستمها و براورد پارامترها در ریاضیات پزشکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/28
حسن ملکی فضاهای نهایی دکتری استاد راهنما 1394/03/30
فاطمه اکبری چائی چی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسن ملکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سکینه قاسمی کرانی دینامیک یک مدل بیماری همه گیر با رفتار درجه دو کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/09/14
محبوبه اکبرپور - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
المیرا صادقی پور نظریه زمان مقیاس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/27
اعظم اسکندری مهرنجانی جاذبها برای سیستمهای دینامیکی غیر خودگردان ضربه ای و روابط آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/27
هدا موردوییه ساختار جاذب ها برای شبه شارهای حاصل ضربی نامتوازن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/13
محمدرضا شریفی پور رفتارهای دینامیکی و کد گذاری سیستم های طولپای تکه ای هموار و معکوس پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
نجمه حدادزاده بررسی مشاهده گرایانه سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
فرشاد امیدی فضاهای هم ارزی یکنواخت دکتری استاد راهنما 1393/03/03
طاهره نصیرزاده گروههای دینامیکی دکتری استاد راهنما 1398/01/18
سید علیرضا احمدی سایه زنی حدی نمابی درسیستم های دینامیکی هذلولوی دکتری استاد راهنما 1391/09/08
کیهانه کیهانی نژاد طراحی ارتفاع دایک رودخانه ای با استفاده از روش فازی و احتمالاتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/03/10
ندیمه اوحدی جاذبها در سیستمهای دینامیکی دارای دور کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/14
فاطمه محبتی جهرمی مدل های دینامیکی بنیان نهاده شده بر اساس مشخصه های سلامت دکتری استاد راهنما 1398/06/16
فاطمه لاری ارتباط انتروپی جایگشت و انتروپی ks کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
راضیه مویدی حلقه های هموکلینیک دوره های هتروکلینیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
نوید عسگری مشاهده گرها و رفتارهای آشوبناک آنها دکتری استاد راهنما 1397/10/17
ویدا ارجمندکرمانی دانه بندی، آنتروپی و اندازه گیری عدم قطعیت در سیستم های اطلاعاتی مرتب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/15
حسین موسی جعفرآباد نیم ابر گروهها و دینامیک تولید شده توسط آنها دکتری استاد راهنما 1393/06/19
علی دلباز نسب بررسی ساختاری گروه های متعامد و شبه متعامد دکتری استاد راهنما 1392/03/19
مهدی کرمی راویز آنتروپی برای توابع ناپیوسته دکتری استاد راهنما 1392/03/05
محمد آصف جاه انشعابهای همنخت مدلهای فروشگاهی مترو کلینیک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمه خواجوئی نتایج کیفی در زمینه معادلات دیفرانسیل معمولی دکتری استاد راهنما 1398/03/27
مهدی کرمی راویز - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا جمالی پاقلعه آنتروپی، نعل اسب و مسیرهای هم تخت روی درخت ها، گراف و درخت وارها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/17
حسین ملکی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عادل مهرپویا - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه فدائی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنفشه خانی گوهری نگاشت مجموعه های حدی روی نیم سیستم دینامیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/15
مرجان معین الدینی هذلولوی موثر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/15
معصومه عبدلی نسب گروه - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/12
ساناز حجارپاکزاد آنتروپی متری و توپولوژیکی فرایندهای تصادفی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
الهه واثقی یک مدل ریاضی تاثیرفلزات سمی روی زیست توده ریشه و زیست توده شاخه ها و جوانه گیاه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/04/15
مسلم کریم زاده بعد آنتروپی سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/21
محمد مهر پویا دیدگاه مشاهده گرایانه به خمینه های باناخ دکتری استاد راهنما 1393/09/18
یامین سیاری آنتروپی متری، توپولوژیکی و جایگشتی و ارتباط بین آنها دکتری استاد راهنما 1395/06/23
طیبه واعظی زاده روکرد مدل های دینامیکی برای بیماریها دکتری استاد راهنما 1391/10/12
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستمهای دینامیکی مقدماتی 2312352 4 01 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی سیستمهای دینامیکی 2312040 4 01 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 3 2312056 3 02 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
هندسه دیفرانسیل موضعی 2312824 4 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه