اعضای هیات علمی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی

محمدرضا مولایی طاهر آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فرزاد فاتحی چنار - دکتری --------
محمد سعیدی آنالیز غیر خطیِ یک کلاس از سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد --------
سید علیرضا احمدی سایه زنی حدی نمابی درسیستم های دینامیکی هذلولوی دکتری 1391/09/08
ویدا ارجمندکرمانی دانه بندی، آنتروپی و اندازه گیری عدم قطعیت در سیستم های اطلاعاتی مرتب کارشناسی ارشد 1393/04/15
کبری اسدی کتکی - کارشناسی ارشد --------
اعظم اسکندری مهرنجانی جاذبها برای سیستمهای دینامیکی غیر خودگردان ضربه ای و روابط آنها کارشناسی ارشد 1396/06/27
محمد آصف جاه انشعابهای همنخت مدلهای فروشگاهی مترو کلینیک کارشناسی ارشد --------
محبوبه اکبرپور - کارشناسی ارشد --------
فاطمه اکبری چائی چی - کارشناسی ارشد --------
بیژن امامی پور ساختارهای زمان مقیاس دکتری 1396/10/24
فرشاد امیدی فضاهای هم ارزی یکنواخت دکتری 1393/03/03
ندیمه اوحدی جاذبها در سیستمهای دینامیکی دارای دور کارشناسی ارشد 1396/06/14
زهرا جمالی پاقلعه آنتروپی، نعل اسب و مسیرهای هم تخت روی درخت ها، گراف و درخت وارها کارشناسی ارشد 1391/11/17
نجمه حدادزاده بررسی مشاهده گرایانه سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد 1395/06/15
بنفشه خانی گوهری نگاشت مجموعه های حدی روی نیم سیستم دینامیکی کارشناسی ارشد 1393/04/15
نجمه خواجوئی نتایج کیفی در زمینه معادلات دیفرانسیل معمولی دکتری 1398/03/27
علی دلباز نسب بررسی ساختاری گروه های متعامد و شبه متعامد دکتری 1392/03/19
یامین سیاری - کارشناسی ارشد --------
یامین سیاری آنتروپی متری، توپولوژیکی و جایگشتی و ارتباط بین آنها دکتری 1395/06/23
محمدرضا شریفی پور رفتارهای دینامیکی و کد گذاری سیستم های طولپای تکه ای هموار و معکوس پذیر کارشناسی ارشد 1391/06/29
المیرا صادقی پور نظریه زمان مقیاس کارشناسی ارشد 1396/06/27
معصومه طا هریان - کارشناسی ارشد --------
مینا عباس زاده چترودی
معصومه عبدلی نسب گروه - کارشناسی ارشد 1390/11/12
نوید عسگری مشاهده گرها و رفتارهای آشوبناک آنها دکتری 1397/10/17
مهدی فاتحی نیا - دکتری --------
معصومه فدائی - کارشناسی ارشد --------
فاطمه فیروز - کارشناسی ارشد --------
سکینه قاسمی کرانی دینامیک یک مدل بیماری همه گیر با رفتار درجه دو کارشناسی ارشد 1391/09/14
بی بی زهره قربانی حکیم آباد - کارشناسی ارشد --------
مهدی کرمی راویز آنتروپی برای توابع ناپیوسته دکتری 1392/03/05
مهدی کرمی راویز - کارشناسی ارشد --------
مسلم کریم زاده بعد آنتروپی سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد 1391/09/21
کیهانه کیهانی نژاد طراحی ارتفاع دایک رودخانه ای با استفاده از روش فازی و احتمالاتی کارشناسی ارشد 1395/03/10
فاطمه لاری ارتباط انتروپی جایگشت و انتروپی ks کارشناسی ارشد 1392/06/27
مرضیه مالکی مشخصات سیستمها و براورد پارامترها در ریاضیات پزشکی کارشناسی ارشد 1396/06/28
فاطمه محبتی جهرمی مدل های دینامیکی بنیان نهاده شده بر اساس مشخصه های سلامت دکتری 1398/06/16
فاطمه محبتی جهرمی - کارشناسی ارشد --------
مریم محمدرضائی مدل سازی ریاضی برای بیماری هپاتیت نوعHBV)B کارشناسی ارشد 1392/06/27
مرجان معین الدینی هذلولوی موثر کارشناسی ارشد 1393/04/15
حسن ملکی - کارشناسی ارشد --------
حسن ملکی فضاهای نهایی دکتری 1394/03/30
حسین ملکی - کارشناسی ارشد --------
عادل مهرپویا - کارشناسی ارشد --------
محمد مهر پویا دیدگاه مشاهده گرایانه به خمینه های باناخ دکتری 1393/09/18
راضیه مویدی حلقه های هموکلینیک دوره های هتروکلینیک کارشناسی ارشد 1392/06/27
هدا موردوییه ساختار جاذب ها برای شبه شارهای حاصل ضربی نامتوازن کارشناسی ارشد 1395/06/13
حسین موسی جعفرآباد نیم ابر گروهها و دینامیک تولید شده توسط آنها دکتری 1393/06/19
سکینه السادات موسوی استرابادی پایداری ساختاری میدانهای برداری سایه دار کارشناسی ارشد --------
طاهره نصیرزاده گروههای دینامیکی دکتری 1398/01/18
الهه واثقی یک مدل ریاضی تاثیرفلزات سمی روی زیست توده ریشه و زیست توده شاخه ها و جوانه گیاه کارشناسی ارشد 1394/04/15
طیبه واعظی زاده روکرد مدل های دینامیکی برای بیماریها دکتری 1391/10/12
ساناز حجارپاکزاد آنتروپی متری و توپولوژیکی فرایندهای تصادفی کارشناسی ارشد 1392/04/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هندسه دیفرانسیل موضعی 2312824 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مباحثی درسیستمهای دینامیکی 2 9060058 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/21 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
سیستمهای دینامیکی مقدماتی 2312352 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مبانی سیستمهای دینامیکی 2312040 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مباحثی درسیستمهای دینامیکی 9060531 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
سیستمهای دینامیکی مقدماتی 2312352 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی سیستمهای دینامیکی 2312040 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 3 2312056 3 02 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
هندسه دیفرانسیل موضعی 2312824 4 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1