اعضای هیات علمی

محمدرضا فدائی

محمدرضا فدائی

محمدرضا فدائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رحیم میرزایی استاد راهنما
مریم دهقانپور - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهناز نیک ورز - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا نوروززاده چگونگی تدریس مسائل کلامی در کلاس های درس ریاضی دوره ی راهنمایی شهرستان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
نوشین فرامرزپور دارزینی بررسی دلایل اشتباهات دانش¬آموزان در درس جبر ریاضیات مدرسه¬ای دکتری استاد راهنما --------
ریحانه مولایی جایگاه مدلسازی و کاربردها در کتابهای درسی ریاضی دوره متوسطه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
معصومه فدایی بررسی میزان اثر بخشی نرم افزار حبوجبرا در آموزش مبحث تابع کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/07
فرهاد کاظمی دانش(دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوا) معلمان مدارس ابتدایی در موضوع کسرها و تاثیر آن بر توانایی حل مسئله دانش آموزان دکتری استاد مشاور 1396/05/22
فاطمه رنجبر تعیین میزان خلاقیت در کتاب های ریاضی متوسطه اول کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
فاطمه جعفری تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی تجدید نظرشده بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/22
محدثه تاج الدینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شعله سعید پور پاریزی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی اکبری بلوچ بررسی تاثیر پرورش مهارت طرح مسئله ریاضی بر متغیرهای عاطفی و پیشرفت دانش ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/16
رقیه کریمیان جوپاری توانایی دانش آموزان دوره ابتدایی در حل مسائل کلامی ریاضی و جایگاه اصالت تکالیف درسی موضوعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/29
منیره فرزند بررسی توانایی دانش آموزان در طرح مسئله ریاضی ورابطه آن با خلاقیت و دانش ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
نوشین فرامرزپور دارزینی مطالعه ی باورهای معلمان ریاضی و دانش آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/01/24
مرضیه قاسمی پیربلوطی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرضیه مهتابی بررسی چگونگی تاثیر تدوین کتابهای ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی با بهره گیری از طرح پیشنهادی پولیا برای حل مسئله کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زیبا طغرلی بررسی اثربخشی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی در درس ریاضی(در شهر سیرجان درسال تحصیلی98-97.) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/28
فاطمه رنجبر تعیین میزان خلاقیت در کتاب های ریاضی متوسطه اول کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
فاطمه جعفری تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی تجدید نظرشده بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/22
زینب اگاه - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین عبدی رکن آبادی پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد علی رضوانی تاثیر آموزش شطرنج بر به کارگیری استراتژی های حل مسئله ریاضی توسط دانش آموزان دوره ابتدایی دکتری استاد راهنما 1393/04/07
رضا مسعودی پور تاثیراصالت مسائل کلامی هندسی، روی انگیزش، نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/18
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه جعفری مقایسه تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در دو‌ دوره مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کاظم عبداله پورچناری مطالعه سطوح شایستگی مدل سازی دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان مناطق شهری و روستایی استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/05/11
نفیسه خانی فرسنگی بررسی محتوای آموزش تلفیقی در برنامه ی درسی ملی و محتوای کتاب ریاضی ششم ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/05/14
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهران عزیزی محمود آباد تبیین مدل علی تاثیر باورهای خودکارآمدی معلمان بر نگرانی های آنان در خصوص اجرای اصلاحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مساله کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/07
فاطمه جعفری مقایسه تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در دو دوره مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنین ویلیام رومی و حیطه شناسی بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه محمودی زاده صالح آباد تجزیه و تحلیل خطاهای دانش آموزان هنگام حل تکالیف ریاضی زمینه مدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/01/15
آسیه عبدالهی فرصت های یادگیری استدلال در توضیحات معلمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
فاطمه احمدپورمبارکه - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح اله دامیده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه احمدپور مبارکه بررسی فراینداثبات و استدلال در دوساله نخست دوره متوسطه اول دکتری استاد راهنما 1397/06/24
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه جعفری مقایسه تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در دو دوره مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنین ویلیام رومی و حیطه شناسی بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مطهره ریاحی مدوار تاثیر هندسه کاغذ¬و¬تا (اریگامی) بر توانایی فضایی دانش¬آموزان پایه هفتم شهرستان انار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
خیرالنسا فلاحی مطالعه وضعیت دانش آموزان دو زبانه ایرانی هنگام تدریس و فراگیری ریاضیات کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/16
هاله مهدی زاده تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم دبستان با تکنیک ویلیام رومی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
سیده بنت الهداء تهامی پور شناسایی مکانیسم های تغییردر تدریس معلم در فرایند درس پژوهی به عنوان شیوه ای برای توسعه حرفه ای معلمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/27
عذرا شریفی ارزشیابی برنامه درسی ریاضی متوسطه دوره اول از نظر معلمان ریاضی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه جعفری مقایسه تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در دو دوره مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنین ویلیام رومی و حیطه شناسی بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه محمودی بررسی تاثیر آموزش حل مسئله با تاکید بر راهبردهای حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
مهدیه سعیدی رشک علیا بررسی میزان انگیزه و خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه در حل انواع مسائل ریاضی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/29
مهدی ضیائی رستم زاده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم محسنی باب عبدانی ساخت مفهوم تابع توسط دانش آموزان پایه نهم، با رویکرد آموزش ریاضی واقعیت مدار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/18
فریبا فیروزیان بررسی نقش فراشناخت در عملکرد حل مساله ریاضی دانشجویان سال اول مهندسی دکتری استاد راهنما 1396/05/08
حدیثه شیروانی سعادت ابادی تاثیر سبک های یادگیری شناختی معلمان و دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دوره متوسطه اول شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
معصومه خوارزمی بررسی پیشرفت درس ریاضیات دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، بر حسب میزان استفاده آنان از راهبردهای یادگیری(شناخت و فراشناخت) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
عاطفه ایران منش بررسی رابطه ی هوش منطقی ریاضی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهرکرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
علی شهرکی جُستاری در ریاضیات قومی: «استخراج محاسبات ریاضی سنّتی کشاورزان و مقنّیان» کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/08/20
علیرضا سعیدنیا بررسی میزان آگاهی دبیران ریاضی (ناحیه دو) شهر کرمان از نظریه های یادگیری و نحوه به کارگیری آنها در فرآیند تدریس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/25
فاطمه رنجبر تاثیر تدریس ریاضی مبتنی بر تکنیک های خلاقیت بر تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه جعفری مقایسه تحلیل محتوای ریاضی متوسطه اول در دو دوره مدارس عادی و تیزهوشان با استفاده از تکنین ویلیام رومی و حیطه شناسی بلوم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سادات سجادی ابرقویی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین بنی اسدی بررسی درک و فهم دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه از اثبات و استدلال منطقی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/16
سمیه شاه حیدری پور بررسی سبک های تفکر همگرا و واگرا در حل مسائل ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/20
نجما دلفکار تاثیر نوع آموزش دانشجو معلمان بر شکل گیری بد فهمی های ذهنی دانش آموزان در مبحث حد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/25
زینب رحمانی سربنانی تحلیل محتوی کتاب ریاضی هشتم و بررسی دیدگاه معلمان و دانش آموزان پیرامون اهداف و محتوای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بنیادهای نظری حل مساله ریاضی 4059027 3 01 1399/10/29 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4059020 2 01 نامشخص ترم اول 1399
نظریه های آموزش ریاضی 4059014 3 01 1399/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی برنامه درسی با تاکید بر ریاضی 4059022 3 01 | هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
اموزش ریاضی 1 2310001 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
سمینار 4059020 2 03 نامشخص ترم دوم 1398
بنیادهای نظری حل مساله ریاضی 4059027 3 01 | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4059020 2 02 نامشخص ترم اول 1398
نظریه های آموزش ریاضی 4059014 3 01 | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1