اعضای هیات علمی

حسین مومنایی

حسین مومنایی

حسین مومنایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322445
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد عسکری زاده خنامان - کارشناسی ارشد --------
الهه مومنی نظریه گروه ها و نامساوی های اطلاعات کارشناسی ارشد --------
الهه مومنی نظریه گروه ها و نامساوی های اطلاعات کارشناسی ارشد --------
الهه مومنی نظریه گروه ها و نامساوی های اطلاعات کارشناسی ارشد 1400/08/10
فروغ نصیبی کدهای فضا-زمان متعامد متعادل کارشناسی ارشد --------
محدثه رییسی سرخونی مسئله ی مقدار ویژه معکوس ماتریس های تصادفی دکتری --------
الهه سادات حسینی تحلیل دورانی – یای انحصاری سامانه های رمزنگاری ARX کارشناسی ارشد 1400/06/23
الهه سادات حسینی تحلیل دورانی – یای انحصاری سامانه های رمزنگاری ARX کارشناسی ارشد --------
الهه سادات حسینی تحلیل دورانی – یای انحصاری سامانه های رمزنگاری ARX کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدامین اسماعیلی مزیدی - کارشناسی ارشد --------
مجتبی اسمعیل زاده آشینی تخمین شعاع طیفی توام خانواده ای از ماتریسها کارشناسی ارشد 1392/06/26
محمد آشناب کدهای فضا- زمان با چندگانگی کامل و کدگشایی سریع دکتری 1397/06/21
ملوک خاتون بزرگ زاده - کارشناسی ارشد --------
ساناز بهمنی کازرونی ساخت کدهایی با کد گشایی سریع با استفاده از ساختارهای جبری کارشناسی ارشد 1398/11/16
صادق توفیق - کارشناسی ارشد --------
صادق توفیق بررسی عملکرد انواع کدهای فضا- زمان و کدهای فضا زمان چندحاملی متعامد دکتری 1393/09/09
سیده اکرم حسینی - کارشناسی ارشد 1390/11/10
بهاره خزاعی - کارشناسی ارشد --------
حسین دهقانی راینی جبرخطی روی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد --------
میثم رهجوگیتری برد عددی ماتریس های کواترنیونی کارشناسی ارشد 1395/06/21
میثم رهجو گیتری بررسی بردهای عددی کواترنیونی نسبت به برگشت ها دکتری 1399/06/26
راحله سعیدی گراغانی - کارشناسی ارشد --------
زهرا شاه حسینی فوزی ماتریسهای با زیر بلوکها و مقادیر ویژه از پیش تعیین شده کارشناسی ارشد 1393/08/18
حجر شکوه سلجوقی خواص طیفی چند جمله ایهای ماتریسی در جبر ماکس کارشناسی ارشد 1391/06/27
مینا عباس زاده چترودی گروه برائر کارشناسی ارشد 1391/06/29
الهام عرب مباحثی در حد مستقیم از یک سیستم مستقیم از ابرساختارهای جبری کارشناسی ارشد 1391/11/14
زینب عسکری جواران - کارشناسی ارشد --------
محمد عسکری زاده خنامان - کارشناسی ارشد --------
اسما عموزاده - کارشناسی ارشد --------
امین غلامرضا زاده کدهای مکان- زمان بدست آمده از جبرهای تقسیم شرکت ناپذیر کارشناسی ارشد 1395/12/14
شکوفه فخری راینی ساخت کدهای بلوکی فضا زمان شبه متعامد برای تعدادآنتن‏های متفاوت کارشناسی ارشد 1399/06/31
الهام قنبری - کارشناسی ارشد 1390/11/12
سعید کرمی زرندی - کارشناسی ارشد --------
سهیلا گوهری نژاد زیر فضا های ماتریسی با رتبه ثابت کارشناسی ارشد 1391/11/18
آسیه مارزی مهنی پاد حلقه ها و ماتریس های روی پادحلقه ها کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه محمدطاهری ماتریس های هرمیتی اکتونیون و برد عددی آنها کارشناسی ارشد 1394/06/26
مهنام السادات میرمخلصونی هم ارزی انواع کدهای فضا-زمان متعامد دکتری 1400/02/21
زهرا معارف دوست تبدیلات خطی مثلثی شونده روی یک فضای برداری نامتناهی بعد کارشناسی ارشد 1398/09/06
کاوه ملائی - کارشناسی ارشد 1390/11/18
حسین ملکی - کارشناسی ارشد --------
محمود مومنی بادامستان - کارشناسی ارشد --------
ندیمه ناصری کراء ماتریس های فاصله اقلیدسی کارشناسی ارشد 1393/06/18
فاطمه نجمی دولت آبادی گروه وارون پذیرها در حلقه های مختلف کارشناسی ارشد 1391/06/29
فرزانه یوسفی روش مرزی منفرد برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری و کاربردهای آن دکتری 1396/06/21
هانیه ایران نژادپاریزی ماتریس الگو علامت و ساختارهای آن کارشناسی ارشد 1392/06/27
معصومه مومنی پور مهادینگی روی گراف های لاپلاس بدون جهت کارشناسی ارشد 1392/10/23
شیرین ریاحیان اشکور ماتریسهای نهایتا نمایی نامنفی و کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1392/06/27
حسین سعادت فر شبه طیف چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد 1395/04/28
دانیال صادقی الگوریتم متساوی الزاویه ساز و کاربردهای آن دکتری 1395/09/14
الهام صادقی بهنوئی نگاشت های خطی مثبت و برخی کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1395/06/13
زینب صف شکن مهادینگی روی گرافهای همبند کارشناسی ارشد 1392/06/27
افسانه سالاری برخی از نتایج تجزیه مقدار تکین کارشناسی ارشد 1392/08/04
سیده مریم طاهری فرد ماتریس های کاملا نامنفی کارشناسی ارشد 1392/06/25
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد 1399/07/30
محمدمهدی طاهری مقدر مرکزسازهای اکسترمال و زیرفضاهای کاملا ناجابجایی از ماتریس ها کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر 2312625 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
نظریه جبری گراف 9060178 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
جبرپیشرفته 4060119 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
رایانه و برنامه سازی 2314015 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی ترکیبیات 2311015 3 03 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مباحثی در علوم کامپیوتر 2314017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/26 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
کدگذاری فضا - زمان 4061068 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/13 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
زبان تخصصی 2312606 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحثی در گروههای جایگشتی 9060083 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در آنالیز 4060226 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
حل مسائل ریاضی 2312607 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
جبر1 2312208 4 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی جبر 2312017 4 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 19 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی در گروهها 9060085 4 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1