اعضای هیات علمی

محسن رضاپور طوغری

محسن رضاپور طوغری

محسن رضاپور طوغری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322274
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حسین نگارستانی آمیخته میانگین از توزیع چوله- نرمال و کاربردهای آن دکتری استاد راهنما 1397/10/19
فریده شهرکی نگهداری پیشگیرانه بر روی یک سیستم در محیط پر تنش و در معرض فرایندهای فرسایش چندگانه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/01
بهاره افهمی ترتیب بند تصادفی در انتخاب سبد سهام بهینه دکتری استاد راهنما --------
افسانه سپهدار مدل آمیخته خبره و کاربردهای آن دکتری استاد مشاور --------
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
محمد هاشمی زاده مدل بندی ناگاوسی داده های فضایی با استفاده از فرآیند چوله گاوسی یکریخت آمیخته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
شکوفه سیف زاده کرمانی کاربرد مفصل در مدل های رگرسیونی با پاسخ های آمیخته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
آزاده رجب زاده مسئله انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تخمین های هم یکنوا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/14
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
لیلا جعفری ده فارسی بررسی مدلهای آماری با اثرات آمیخته در داده های دم سنگین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/09
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
زهره کریمی گوغری پیش بینی آماره های ترتیبی تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/09
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
عاطفه ملائی نژاد محاسبه ی حدود کنترل نمودارهای جمع تجمعی ناپارامتری با استفاده از بوت استرپ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
زینب امیر شکاری روش های برآورد چگالی در حالت ناپارامتری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
ساناز زراعتی ارزیابی کارایی توابع مفصل درتحلیل فراوانی سیل، مطالعه موردی:(حوضه آبریز قره سو کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
علیرضا پروین قوانین سرمایه گذاری بهینه در بازارهای کالا و انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/10
فاطمه ایرانمنش زرندی قابلیت اطمینان سیستم چند وضعیتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/04
اسما تیموری مدل‌های دم سنگین برای تحلیل داده‌های با فراوانی بالا دکتری استاد راهنما --------
مهدی صدری نیا بررسی سیستمهای منسجم k از n متوالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/16
مجید نظری رباطی کرمانی قابلیت اطمینان سیستمهای منسجم با مولفه های آماده به کار سرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/09
سعید اریافر مقایسه تصادفی سبدهای مالی با اعضای وابسته دکتری استاد راهنما 1399/04/31
محسن جهانشاهی جواران برازش مدل رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/10/15
الهام کریم قاسمی بررسی اندازه ریسک تحت وابستگی مثبت و منفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/09
سیدجواد احمدی موسوی تحلیل ریسک سبد مالی با اجزای وابسته براساس امید ریاضی شرطی دمی خانواده بیضی گون دکتری استاد راهنما 1398/10/11