اعضای هیات علمی

سید محمدمهدی حسینی

سید محمدمهدی حسینی

سید محمدمهدی حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد حسینخانی پیش بینی قیمت در بازارهای مالی براساس مدل معادلات دیفرانسیلی کارشناسی ارشد --------
محمد حسینخانی پیش بینی قیمت در بازارهای مالی براساس مدل معادلات دیفرانسیلی کارشناسی ارشد --------
محمد حسینخانی پیش بینی قیمت در بازارهای مالی براساس مدل معادلات دیفرانسیلی کارشناسی ارشد --------
هما مهتری زاده پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم جستجوی سنجاب کارشناسی ارشد --------
هما مهتری زاده پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم جستجوی سنجاب کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
مهدی رضوی تخمین قیمت اختیار معامله در بازار های مالی با استفاده از روش های طیفی دکتری --------
زهرا ملک نسب اردکانی پیش بینی شاخص و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ARFIMA کارشناسی ارشد --------
زهرا ملک نسب اردکانی پیش بینی شاخص و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ARFIMA کارشناسی ارشد --------
زهرا ملک نسب اردکانی پیش بینی شاخص و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ARFIMA کارشناسی ارشد --------
علیرضا احمدی بررسی چند روش حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی کارشناسی ارشد 1399/12/13
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری --------
فهیمه سفیدفرد قیمت گذاری اختیار معامله به روش درخت دوجمله ای کارشناسی ارشد 1397/11/17
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد 1398/11/15
امیررضا ضرابی بررسی روش های قیمت گذاری اختیار معامله روی دو دارایی کارشناسی ارشد 1398/11/16
طیبه غلامی میمند تئوری پرتفوی مارکویتز وکاربرد آن در بورس اوراق‌بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/12/12
زهره کردستانی پوشش ریسک و نسبت بهینه پوشش ریسک کارشناسی ارشد 1398/06/10
طیبه میرطاهری سلیمان ابادی بررسی حل عددی معادلات دیفرانسیل توسط چند جمله ای های متعامد برنشتاین کارشناسی ارشد 1398/10/18
مریم منصوری بابهوتک قیمت گذاری اختیار معامله مرتبه کسری با استفاده از پایه های متعامد کارشناسی ارشد 1397/11/10
ابوالقاسم بخشک تکنیک های عددی برای حل معادله غیرخطی هانتر-ساکستن. (Hunter-Saxton کارشناسی ارشد 1397/11/17
نرگس میرزائی سربیژن کاربرد موجک در تجزیه و تحلیل بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/11/27
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد 1399/12/13
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد 1399/11/15
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد --------
سمیه پوراحمدی تعیین ارزش اختیار معامله به وسیله ی حل عددی معادله دیفرانسیل بلک ـ شولز کارشناسی ارشد 1397/11/16
محدثه شریفی زاده سیرچی ارزش گذاری قرارداد اختیار معامله با استفاده از روشهای ترکیبی کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد --------
آرزو ذوالفقارنسب حاجی زاده کاربرد روش تاو در حل مدل های قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی کارشناسی ارشد 1398/06/17
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی مالی 4061031 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/19 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
سمینار 4061015 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مهندسی مالی 4061031 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/30 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 12 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
ریاضی مالی 1 4061043 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 05 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مباحث ویژه در ریاضی مالی 4061073 3 01 | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحثی درآنالیزعددی پیشرفته 9061012 4 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مهندسی مالی 4061031 3 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 05 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی درحل عددی معادلات دیفرانسیل 9061097 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1