اعضای هیات علمی

سید محمدمهدی حسینی

سید محمدمهدی حسینی

سید محمدمهدی حسینی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
طیبه میرطاهری سلیمان ابادی بررسی حل عددی معادلات دیفرانسیل توسط چند جمله ای های متعامد برنشتاین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/18
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره کردستانی پوشش ریسک و نسبت بهینه پوشش ریسک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/10
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
نرگس میرزائی سربیژن کاربرد موجک در تجزیه و تحلیل بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/27
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
طیبه غلامی میمند تئوری پرتفوی مارکویتز وکاربرد آن در بورس اوراق‌بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
ابوالقاسم بخشک تکنیک های عددی برای حل معادله غیرخطی هانتر-ساکستن. (Hunter-Saxton کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
سمیه پوراحمدی تعیین ارزش اختیار معامله به وسیله ی حل عددی معادله دیفرانسیل بلک ـ شولز کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
مریم منصوری بابهوتک قیمت گذاری اختیار معامله مرتبه کسری با استفاده از پایه های متعامد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/10
محدثه شهرکی بررسی روش های عددی بامراتب بالابرای ارزش گذاری اختیارات معامله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
فهیمه سفیدفرد قیمت گذاری اختیار معامله به روش درخت دوجمله ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
ارزو ذوالفقارنسب حاجی زاده کاربرد روش تاو در حل مدل های قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
علیرضا احمدی بررسی چند روش حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیررضا ضرابی بررسی روش های قیمت گذاری اختیار معامله روی دو دارایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
امیرمحمد محرری تحلیل رفتارهای قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 و 1398 با استفاده از روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی نامی بررسی ترکیب های روش های پیش بینی تقاضا در زنجیره های تامین و کاربرد های آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد سلطانی نژاد کاربرد روش های پیش بینی سری زمانی درصنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 12 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 03 نامشخص ترم اول 1399
ریاضی مالی 1 4061043 4 02 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 05 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 01 نامشخص ترم دوم 1398
مباحث ویژه در ریاضی مالی 4061073 3 01 | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحثی درآنالیزعددی پیشرفته 9061012 4 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مهندسی مالی 4061031 3 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 05 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی درحل عددی معادلات دیفرانسیل 9061097 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1