اعضای هیات علمی

ماشااله ماشین چی

ماشااله ماشین چی

ماشااله ماشین چی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
بنیتا دولت زاده متغیرهای تصادفی توام فازی دکتری --------
پریا حیدری پارامترهای آماری بر اساس اندازه های فازی کارشناسی ارشد 1400/11/16
محمدعلی مازندرانی نظریه اندازه از دیدگاه مجموعه های فازی کارشناسی ارشد --------
ناهید اصغری بیجارگاه کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در کنترل کیفیت آماری با استفاده از نرم افزار R کارشناسی ارشد 1398/06/17
مهسا صعصعی کاربرد هایی از مدل های چوله چند متغیره. دکتری 1399/06/26
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
الهام ابول هادی نمودارهای کنترل برای داده های وابسته کارشناسی ارشد 1394/04/09
هاجرالسادات احمدی نمونه گیری جهت پذیرش برای داده های فازی کارشناسی ارشد --------
حمیده ایرانمنش شاخص های کارآیی چند فرآیندی کارشناسی ارشد 1392/10/24
رضا اعتصامی رگرسیون با تغییر وضعیت هموار کارشناسی ارشد 1398/06/17
وحید امیرزاده گوغری رساله دکتری --------
زهرا باغی پور بررسی میزان اثر بخشی کارشناسی ارشد --------
فاطمه برزگر - کارشناسی ارشد --------
لطیف پورکریمی _ دکتری --------
رضا پورموسی توزیع های انتخابی و ارتباط آن با آماره های ترتیبی و همراهان آن دکتری 1392/02/29
علیرضا جیریائی شراهی آزمون فرضیه خطی با استفاده از آماره آزمون فازی کارشناسی ارشد 1391/09/15
محمدامین جعفری جرجافکی - کارشناسی ارشد --------
یزدان جمشیدی خزلی - کارشناسی ارشد --------
مهدیه چاوشیان - کارشناسی ارشد --------
فاطمه حاج عباسی ماهانی نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره کارشناسی ارشد 1392/11/05
مریم حسین پور بهینه سازی فازی کارشناسی ارشد --------
یعقوب حسینی زاده استلزام های فازی بازه ای- مقدار کارشناسی ارشد 1393/11/01
فاطمه حسن زاده جهرمی - کارشناسی ارشد 1390/11/18
حدیث السادات حسینی نژاد مفاهیم پایه در مورد محاسبات با کلمات کارشناسی ارشد 1397/11/17
علی حمزه ای حل مسائل بهینه سازی در شرایط ناهموار دکتری 1392/09/05
مجید خاکشور - کارشناسی ارشد --------
مریم دیداری میمند میانگین متحرک وزنی به صورت نمایی ناپارامتری برای کنترل موقعیت(میانگین) کارشناسی ارشد 1395/12/09
حامد دریجانی بازی های هدایتگرانه با مجموعه استراتژی های محدب کارشناسی ارشد 1393/06/08
بنیتا دولت زاده محاسبه شاخص کارایی فرایند معمولی و فازی در توزیع های نرمال و نمایی کارشناسی ارشد 1394/06/22
محمدباقر دولتشاهی ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی کارشناسی ارشد 1390/11/09
رامین رساایزدی کاهش توان مصرفی مدارات ترکیبی در مقیاس نانو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی کارشناسی ارشد 1395/12/22
منصوره رشیدی مقدم استفاده از روش جریمه در مسائل برنامه ریزی خطی فازی کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضائی احتمال پیشامدها از دیدگاه منطق فازی کارشناسی ارشد 1399/06/19
زینب رمضانی شاخص های قابلیت فرایند فازی کارشناسی ارشد --------
فواد زارعی - کارشناسی ارشد --------
محمدصادق یزدان پرست شرایط حل پذیری محدود معادلات رابطه فازی کارشناسی ارشد 1393/04/31
علی زعمری - کارشناسی ارشد --------
فاطمه سالاری پورشریف اباد - کارشناسی ارشد --------
سلمی سعید ساختارهای جبری عملگرهای استلزام روی مشبکه کارشناسی ارشد 1396/06/26
فاطمه سلیمان پور احمد آبادی نمودارهای کنترل چندمتغیره استوار با وزن های فازی کارشناسی ارشد 1392/11/09
طیبه شهریاری سرحدی معادلات رابطه ای فازی با ترکیب سوپ - تی : تحلیل و بهینه سازی کارشناسی ارشد 1391/06/18
مهدی صالح نیا شاخصهای کارایی فرایندفازی وبرخی از کاربردهای آنها کارشناسی ارشد 1391/09/29
مهدی عبدی شاخص‌های قابلیت فرآیند معمولی و فازی برای توزیع‌های غیرنرمال و گسسته کارشناسی ارشد 1395/12/15
مجتبی علی زاده استنباط آماری شهود گرایانه کارشناسی ارشد --------
محمد فتحی پور توابع مفصل و کاربرد آن در ساخت عملگر استلزام کارشناسی ارشد 1398/06/20
مسعود فضلعلی پورمیاندواب آزمونهای فرض فازی کارشناسی ارشد --------
راضیه قرائی خضری عملگرهای استلزام با استفاده از تابع مفصل کارشناسی ارشد 1395/06/31
مرجان کارگر - کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدعلی محمدی - دکتری --------
علی مرادپور چند نوع از گروهواره های القا شده توسط توابع دومتغییره کارشناسی ارشد 1397/06/24
مینا میرحسینی بهبود مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوریتم وراثتی و کاربرد آن در شباهت اسناد متنی- کارشناسی ارشد 1391/11/07
مجتبی منصوری بابهوتک شاخص های قابلیت فرایند برای داده های خود همبسته کارشناسی ارشد 1393/11/06
مهرداد نادری
الهام نصیری قرقانی حل مسائل برنامه ریزی چندهدفی با پارامترهای فازی به کمک نظریه بازی کارشناسی ارشد 1391/11/15
محمدرضا نوربخش - کارشناسی ارشد --------
فرزانه هاشمی تحلیل عاملی کلاسیک و فازی با استفاده از توزیع‌های چوله متقارن و آمیخته آن‌ها. دکتری 1398/06/16
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری --------
عزت ولی پور عرب الگوریتم هایی برای مسایل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی و کسری تعمییم یافته دکتری 1392/09/25
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری 1400/05/20
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد 1400/04/28
معصومه زارع گزوئیه رابطه اشیاء فازی و فضاهای چو کارشناسی ارشد 1393/06/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 4062200 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
نظریه مجموعه های فازی 4062808 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/17 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
احتمال و آمار فازی 2316035 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مباحثی پیشرفته درنظریه مجموعه ها ومنطق فازی 9062024 3 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اشنایی با مجموعه های فازی وکاربردهای آن 2316015 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 09 نامشخص ترم اول 1398
نظریه مجموعه های فازی 4062808 4 01 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1