اعضای هیات علمی

ماشااله ماشین چی

ماشااله ماشین چی

ماشااله ماشین چی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فواد زارعی استاد راهنما
محمدصادق یزدان پرست شرایط حل پذیری محدود معادلات رابطه فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/31
مریم حسین پور بهینه سازی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه قرائی خضری عملگرهای استلزام با استفاده از تابع مفصل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/31
الهام نصیری قرقانی حل مسائل برنامه ریزی چندهدفی با پارامترهای فازی به کمک نظریه بازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
علی حمزه ای حل مسائل بهینه سازی در شرایط ناهموار دکتری استاد راهنما 1392/09/05
حدیث السادات حسینی نژاد مفاهیم پایه در مورد محاسبات با کلمات کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
هاجرالسادات احمدی نمونه گیری جهت پذیرش برای داده های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین جعفری جرجافکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجان کارگر - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا میرحسینی بهبود مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوریتم وراثتی و کاربرد آن در شباهت اسناد متنی- کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/07
مسعود فضلعلی پورمیاندواب آزمونهای فرض فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رمضانی شاخص های قابلیت فرایند فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه سلیمان پور احمد آبادی نمودارهای کنترل چندمتغیره استوار با وزن های فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
الهام ابول هادی نمودارهای کنترل برای داده های وابسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/04/09
فاطمه سالاری پورشریف اباد - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهدیه چاوشیان - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فرزانه هاشمی تحلیل عاملی کلاسیک و فازی با استفاده از توزیع‌های چوله متقارن و آمیخته آن‌ها. دکتری استاد راهنما 1398/06/16
سلمی سعید ساختارهای جبری عملگرهای استلزام روی مشبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/26
معصومه زارع گزوئیه رابطه اشیاء فازی و فضاهای چو کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/16
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری استاد راهنما --------
فاطمه رضائی احتمال پیشامدها از دیدگاه منطق فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
علیرضا جیریائی شراهی آزمون فرضیه خطی با استفاده از آماره آزمون فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/15
عزت ولی پور عرب الگوریتم هایی برای مسایل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی و کسری تعمییم یافته دکتری استاد راهنما 1392/09/25
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه حسن زاده جهرمی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/18
محمد فتحی پور توابع مفصل و کاربرد آن در ساخت عملگر استلزام کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
یعقوب حسینی زاده استلزام های فازی بازه ای- مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/01
علی مرادپور چند نوع از گروهواره های القا شده توسط توابع دومتغییره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/24
مجتبی علی زاده استنباط آماری شهود گرایانه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
امین یوسفی مطالعه ای بر ساختارهای جبری عملگرهای استلزام فازی دکتری استاد راهنما --------
حمیده ایرانمنش شاخص های کارآیی چند فرآیندی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
محمدباقر دولتشاهی ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/09
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
فاطمه برزگر - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجتبی منصوری بابهوتک شاخص های قابلیت فرایند برای داده های خود همبسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
فاطمه حاج عباسی ماهانی نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
مهسا صعصعی کاربرد هایی از مدل های چوله چند متغیره. دکتری استاد راهنما 1399/06/26
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدرضا نوربخش - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
وحید امیرزاده گوغری رساله دکتری استاد راهنما --------
منصوره رشیدی مقدم استفاده از روش جریمه در مسائل برنامه ریزی خطی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
مهدی عبدی شاخص‌های قابلیت فرآیند معمولی و فازی برای توزیع‌های غیرنرمال و گسسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
زهرا باغی پور بررسی میزان اثر بخشی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بنیتا دولت زاده محاسبه شاخص کارایی فرایند معمولی و فازی در توزیع های نرمال و نمایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/22
مریم دیداری میمند میانگین متحرک وزنی به صورت نمایی ناپارامتری برای کنترل موقعیت(میانگین) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/09
طیبه شهریاری سرحدی معادلات رابطه ای فازی با ترکیب سوپ - تی : تحلیل و بهینه سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/18
رضا اعتصامی رگرسیون با تغییر وضعیت هموار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
لطیف پورکریمی _ دکتری استاد راهنما --------
رضا پورموسی توزیع های انتخابی و ارتباط آن با آماره های ترتیبی و همراهان آن دکتری استاد راهنما 1392/02/29
مجید خاکشور - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی زعمری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمحمدعلی محمدی - دکتری استاد راهنما --------
حامد دریجانی بازی های هدایتگرانه با مجموعه استراتژی های محدب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/08
سعیده مارزی احتمال پیشامد فازی و کاربردهای آن در اندازه های وابستگی. کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهدی صالح نیا شاخصهای کارایی فرایندفازی وبرخی از کاربردهای آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/29
یزدان جمشیدی خزلی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رامین رساایزدی کاهش توان مصرفی مدارات ترکیبی در مقیاس نانو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/22
رضا اشرف گنجوئی بررسی تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص های اقتصاد باز بر ضریب جینی دهک های درآمدی در ایران با رهیافت رگرسیون فازی، پایگاه قواعد و اعداد Z- دکتری استاد مشاور --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 4062200 2 01 نامشخص ترم اول 1399
نظریه مجموعه های فازی 4062808 4 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/17 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 02 نامشخص ترم دوم 1398
احتمال و آمار فازی 2316035 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مباحثی پیشرفته درنظریه مجموعه ها ومنطق فازی 9062024 3 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اشنایی با مجموعه های فازی وکاربردهای آن 2316015 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 09 نامشخص ترم اول 1398
نظریه مجموعه های فازی 4062808 4 01 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1