اعضای هیات علمی

محسن مددی

محسن مددی

محسن مددی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ریحانه حمیدی راوری شناسایی و تحلیل نقطه تغییر در فرآیند نرمال با ارائه الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
سحر غیاثی راوری مدل بندی سیستم پاداش جریمه برای بیمه های اتومبیل با استفاده از مفاهیم وابستگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/08
ملیحه نصیری مدل سازی خسارت در بیمه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/08
بهاره افهمی آزمون نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی آماره های ترتیبی تعمیم یافته در توزیع پارتو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/09
بهاره افهمی ترتیب بند تصادفی در انتخاب سبد سهام بهینه دکتری استاد مشاور --------
مریم اسمعیلی طرزی ساخت مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم ایرانی با استفاده از داده های تیمز2011 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/15
هنگامه امینایی چترودی طزاحی الگوی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه دری سنجش نگرش معلمان ابتدایی نسبت به درس ریاضی و رابطه ی آن با جنسیت، تحصیلات و شرایط محیط کار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/26
سعید مجدی فر تعیین نقطه ی بهینه ی حفاری با استفاده از روش های هوشمند اکتشافی دکتری استاد مشاور 1394/01/19
افسانه سپهدار مدل آمیخته خبره و کاربردهای آن دکتری استاد راهنما --------
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
ارزوالسادات ملکی مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس آمار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
پریسا خلیل پور ماهانی توزیع آماره های ترتیبی از توزیع نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/21
محمد هاشمی زاده مدل بندی ناگاوسی داده های فضایی با استفاده از فرآیند چوله گاوسی یکریخت آمیخته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/10/10
خدیجه جعفریان توزیع های تعمیم یافته از توزیع بتا و کاربرد آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/05
محمود صبوری بررسی وضعیت وارائه راهکارهای اجرایی ارتقا اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای در استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/04/20
هادی کریم آبادی زاده تحلیل آکوستیکی همخوانهای دهانی آغازین در تولید گفتار کودکان کم شنوا و سالم: زمان شروع واک و بسامد پایه آغازه هجا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/05
فاطمه حاج محمدی ارزیابی روایی و پایایی مجموعه سنجش حرکتی برای کودکان- 2 در کودکان 3-6 ساله شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
محمدمهدی دری بدفهمی های اعداد گویا در پایه های مختلف تحصیلی: گرایش به اعداد طبیعی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/04/29
ارزوالسادات ملکی مقایسه نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس آمار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعیده ابوالهادی اطلاع فیشر آماره های مرتب تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
فاطمه هجینی نژاد اندازه های قابلیت اطمینان در سیستم های با دو مولفه وابسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
زهره کریمی گوغری پیش بینی آماره های ترتیبی تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/09
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
علی حاج باقری مقایسه میزان آشنایی و کاربرد واژگان گویش کرمانی در دو گروه سنی از گویشوران بومی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
مریم نقوی اطلاع شانون آماره های ترتیبی و همراه آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
کیان دخت نصرتی نرخ آنتروپی رنی در فرایندهای تصادفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
سعید اریافر مقایسه تصادفی سبدهای مالی با اعضای وابسته دکتری استاد مشاور 1399/04/31
رضا اعتصامی رگرسیون با تغییر وضعیت هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
نیما سرحدی رودباری فاکتورهای بیز دقیق برای جدول های توافقی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
مریم رحمانی نعیم ابادی کنکاشی بر عواطف و عملکرد دانش¬آموزان در فرایند طرح مسئله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
ایوب توکلی اسفیجی آموزش ریاضی واقعیت مدار در دوره متوسطه اول از منظر معلمان و کتاب درسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/21
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارفضایی پیشرفته 9062014 3 01 1399/10/27 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
استنباط آماری پیشرفته 9062008 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
روشهای چندمتغیره گسسته 2316380 4 01 1399/10/18 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316025 4 01 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 04 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
روش شناختی آمارگیری 4062036 4 01 1399/04/17 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحثی پیشرفته در آنالیز چند متغیره گسسته 9062013 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/15 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
روشهای چندمتغیره گسسته 2316380 4 01 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
احتمال 1 2316005 3 05 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
احتمال 1 2316025 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
روشهای چندمتغیره گسسته 2316380 4 01 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احتمال 1 2316005 3 04 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احتمال 1 2316025 4 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 07 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 10 نامشخص ترم اول 1398
نظریه احتمال پیشرفته 9062019 3 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احتمال 1 2316005 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1398/06/09 (10:30 - 12:30) 3973
احتمال 1 2316025 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 11:30) 1398/06/09 (10:30 - 12:30) 3973
نمایش 18 نتیجه
از 1