اعضای هیات علمی

محمد سلیمانی باغشاه

محمد سلیمانی باغشاه

محمد سلیمانی باغشاه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322492
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
عشرت ابراهیم نژاد نگه دارنده های غیرخطی مهتری چپ ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
معصومه مومنی مهتری برای کلاسهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/01
زهرا فرهمندداورانی ترامپینگ و مهادینگی توانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ریاضیات 2312768 3 01 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312113 3 31 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی ریاضیات 2312768 3 02 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نظریه اندازه وکاربردها 2312036 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/22 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 02 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 30 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جبرخطی 2312008 3 02 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1