اعضای هیات علمی

لعیا علی احمدی پور

لعیا علی احمدی پور

لعیا علی احمدی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322258
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مریم ذبیح اللهی بررسی مجموعه های تحمیل کننده فازی در گراف های فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
مهرداد عزیزی تشخیص علائم ترافیکی با بکارگیری یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی 4064025 3 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
منطق فازی 2314022 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/17 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
اصول سیستمهای کامپیوتری 2314204 4 01 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سمینار 4064006 2 04 نامشخص ترم اول 1399
داده کاوی محاسباتی 4064023 3 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
منطق فازی 2314022 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
منطق فازی 2314022 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شبکه های عصبی 2314024 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اصول سیستمهای کامپیوتری 2314204 4 01 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1