اعضای هیات علمی

فرنگیس کیانفر

فرنگیس کیانفر

فرنگیس کیانفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
عبدالحسین ناصراسدی گوکی روش های جبرخطی عددی در داده کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/22
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
آمنه جعفری آبکنار توقف روش مانده مینیمال تعمیم یافته درازین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/10/19
الهه شهرکی روش جهت مزدوج برای حل معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/09/26
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سمیه احمدپوردوایی روش های از نوع هسنبرگ برای حل معادلات ماتریسی لیاپانوف رتبه پایین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
الهام مهدی زاده گوکی روش مانده مینیمال تعمیم یافته انعطاف پذیر با شروع مجدد حذفی برای حل دستگاه خطی Ax=b کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/09/03
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در آنالیز عددی 4061039 3 01 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
انالیزعددی 1 2311003 4 02 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 17 نامشخص ترم اول 1399
مباحثی در روش های ماتریسی و کاربردهای آن در داده کاوی و یادگیری ماشین 9061005 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 09 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 13 نامشخص ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 02 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 12 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1