اعضای هیات علمی

محسن خسروی

محسن خسروی

محسن خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه گروهی برآورد پارامتر¬های مدل¬های خطی چندگانه با انقباض نقاط دور افتاده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
زهرا فروتن یک نوع چارت کنترلی با استفاده از مدل‌های زنجیر مارکف مفصل پایه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
علیرضا احمدی بررسی چند روش حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محبوبه زاده ده بالایی کنترل کیفیت مبتنی بر شاخص های کارایی فرایند در محیط فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
زهرا سلطانی تاج آبادی آزمون فرضیه ناپارامتری در محیط نایقینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
سمانه صادقی آنالیز بقای پارامتری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/08
فاطمه جمالی پاقلعه برآوردگردهای انقباضی در مدلهای خطای اندازه گیری وراساختاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
حامد رسولی بررسی یک مدل مارکوفی برای یک فرایند وابسته با کیفیت بالا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/29
لیلا زارعی بازرسی گروهی فرآیندهای دوتایی وابسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/08/22
مریم دیداری میمند میانگین متحرک وزنی به صورت نمایی ناپارامتری برای کنترل موقعیت(میانگین) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/09
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 02 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 05 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 02 نامشخص ترم اول 1399
نظریه احتمال 1 4062015 4 01 1399/11/01 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 04 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
فرایندهای تصادفی 1 2316324 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نظریه احتمال 2 4062016 4 01 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احتمال 1 2316005 3 02 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احتمال 1 2316005 3 05 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 06 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 08 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 01 نامشخص ترم اول 1398
فرایندهای تصادفی 1 2316324 4 01 | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظریه احتمال 1 4062015 4 01 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1