اعضای هیات علمی

محسن خسروی

محسن خسروی

محسن خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سحر طالبی نژاد کرمانی کنترل کیفیت و زنجیر های مارکف کارشناسی ارشد 1396/12/13
مریم دیداری میمند میانگین متحرک وزنی به صورت نمایی ناپارامتری برای کنترل موقعیت(میانگین) کارشناسی ارشد 1395/12/09
حامد رسولی بررسی یک مدل مارکوفی برای یک فرایند وابسته با کیفیت بالا کارشناسی ارشد 1399/06/29
محبوبه زاده ده بالایی کنترل کیفیت مبتنی بر شاخص های کارایی فرایند در محیط فازی کارشناسی ارشد 1396/12/15
لیلا زارعی بازرسی گروهی فرآیندهای دوتایی وابسته کارشناسی ارشد 1398/08/22
سمانه صادقی آنالیز بقای پارامتری کارشناسی ارشد 1398/11/08
زهرا فروتن یک نوع چارت کنترلی با استفاده از مدل‌های زنجیر مارکف مفصل پایه کارشناسی ارشد 1398/06/16
فاطمه گروهی برآورد پارامتر¬های مدل¬های خطی چندگانه با انقباض نقاط دور افتاده کارشناسی ارشد 1398/11/14
علیرضا احمدی بررسی چند روش حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه جمالی پاقلعه برآوردگردهای انقباضی در مدلهای خطای اندازه گیری وراساختاری کارشناسی ارشد 1397/11/17
فاطمه کریم سنچولی استفاده ازمفصل برای ساخت توزیع های نامتقارن کارشناسی ارشد --------
زهرا سلطانی تاج آبادی آزمون فرضیه ناپارامتری در محیط نایقینی کارشناسی ارشد 1397/11/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار کاربردی 2 2316024 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی احتمال 2316004 4 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
نظریه احتمال 1 4062015 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
احتمال 1 2316005 3 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فرایندهای تصادفی 1 2316324 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
نظریه احتمال 2 4062016 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
آمار ریاضی 1 2316029 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 05 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4062200 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
نظریه احتمال 1 4062015 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/01 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2316005 3 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
فرایندهای تصادفی 1 2316324 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نظریه احتمال 2 4062016 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آمار ریاضی(برآوردیابی) 2316008 3 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2