اعضای هیات علمی

مریم خسروی

مریم خسروی

مریم خسروی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322443
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
معصومه مومنی پور مهادینگی روی گراف های لاپلاس بدون جهت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/23
الهه آستانی چند کران جدید برای مقادیر ویژه حاصلضرب هاد امارد و حاصلضرب فن یک ماتریس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
زینب صف شکن مهادینگی روی گرافهای همبند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
طاهره پوربهاالدینی زرندی تحلیل محتوای فصل های مربوط به مشتق، انتگرال و کاربردهای آن ها در درس ریاضی عمومی یک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/08
سحر شیرمحمدی قضیه هورن- شور و مهادینگی در دنباله های نامتناهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/10
ازاده طاهری گوکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
افسانه سالاری برخی از نتایج تجزیه مقدار تکین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/04
زهره ایراندوست پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه فیروزی ضرب های داخلی روی فضای ماتریس های مربعی مختلط کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
نگین ناصری دلفارد مشخص سازی عملگرهای یکانی و خودالحاق به کمک عملگرهای مقدماتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز ریاضی 2312032 4 01 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 03 | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 05 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312113 3 20 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
نظریه مقدماتی اعداد 2312043 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
آنالیز ریاضی 2312032 4 01 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
نظریه جبری گراف 9060178 4 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 08 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1