اعضای هیات علمی

علی جباری شاهزاده محمدی

علی جباری شاهزاده محمدی

علی جباری شاهزاده محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322468
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مصطفی معقول برخی از برابری ها ونابرابری ها برای دنباله های g-بسل درفضای هیلبرت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
روح الله کشاورزی هرات بررسی نقطه ثابت نگاشت های ترکیبی تعمیم یافته روی مجموعه های ال پی نشاننده دکتری استاد راهنما 1395/12/15
سمیه ذاکری زاده k-g قاب¬های کنترل¬شده در فضاهای هیلبرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/23
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
سارا فیروزی توابع هارمونیک روی گروههای توپولوژیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/12/27
فتانه صابری راینی قضایای نقطه ثابت چند متغیره برای نگاشت های انقباضی و غیر گسترش یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/22
سمیه اسکندری نسب سیاهکوهی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه کهنسال قدیم سردرود - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نجمه صادقی نژاد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/26
عیسی یوسفی جلالی قضایای نقطه ثابت و قضایای همگرایی ضعیف برای نگاشت های ترکیبی تعمیم یافته در فضای هیلبرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
محمد زال ایگدر خاصیت نقطه ثابت روی فضاهای باناخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/15
نیره قربان زاده تقریبی از نقاط ثابت برای نیم گروه های نا انبساطی در فضاهای هیلبرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/15
زهره بهرامیان جبرهای باناخ متناظر با گروه های راست توپولوژیک فشرده دکتری استاد راهنما 1398/11/07
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 31 | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 32 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی آنالیز ریاضی 2312016 4 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 31 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 02 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
مبانی آنالیز ریاضی 2312016 4 02 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
انالیزریاضی 1 2312205 4 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 32 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 16 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مبانی آنالیز ریاضی 2312016 4 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1