اعضای هیات علمی

محمد ایزدی خالق آبادی

محمد ایزدی خالق آبادی

محمد ایزدی خالق آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322287
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
علی هادی بررسی پایداری و حل عددی مدل های اپیدمی با تاخیر زمانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/07
الهه نظری حل عددی مسائل مقدار اولیه و مرزی با مرتبه کسری با استفاده از روش تبدیلات دیفرانسیلی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/11
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدرضا نگار روش گالرکین ناپیوسته موضعی برای حل معادلات دیفرانسیل با مرتبه کسری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/21
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه کمالی حل عددی دستگاههای معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه کسری با استفاده از توابع ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/29
راضیه فرزانه پورکرمانی روش های عددی برای حل معادلات ماتریسی دیفرانسیلی مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/28
طیبه میرطاهری سلیمان ابادی بررسی حل عددی معادلات دیفرانسیل توسط چند جمله ای های متعامد برنشتاین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/18
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا افشارمنش معادله روزنا و تقریب های عددی آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
صدیقه زائری حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل جزئی از مرتبه کسری با استفاده از روش های پیشگو- اصلاحگر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/09/18
ابوالقاسم بخشک تکنیک های عددی برای حل معادله غیرخطی هانتر-ساکستن. (Hunter-Saxton کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
مژده رنجبرکبوترخانی حل عددی معادلات دیفرانسیل چند مرتبه ای با استفاده از ماتریس های عملیاتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/09
سمیه پوراحمدی تعیین ارزش اختیار معامله به وسیله ی حل عددی معادله دیفرانسیل بلک ـ شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
نازنین قاسمی نژادرائینی بررسی پایداری و تقریب های چندجمله ای مدل انتشار شایعه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی آنالیز عددی 2311014 4 02 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 08 نامشخص ترم اول 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 02 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 11 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی آنالیز عددی 2311014 4 01 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 02 نامشخص ترم دوم 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی 4061050 3 02 | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 4061038 3 01 | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
معادلات دیفرانسیل عادی 1 4061056 4 01 | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 02 نامشخص ترم اول 1398
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی 4061050 3 01 نامشخص 3973
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 05 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1398/06/10 (10:30 - 12:30) 3973
نمایش 12 نتیجه
از 1
عنوان توضیح
نمونه سوالات معادلات ترمهای گذشته-میانترم دانلود
نمونه سوالات معادلات ترمهای گذشته-پایانترم دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته با پاسخ تشریحی دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی-96 دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی-95 دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی-95 دانلود
تمرینات تحویلی ترمهای گذشته معادلات با پاسخ تشریحی-93-94 دانلود