اعضای هیات علمی

فاطمه خالوئی

فاطمه خالوئی

فاطمه خالوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322498
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد عادلی سبلوئی نظریه پرون- فروبنیوس برای ماتریسهای مختلط کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
شیرین ریاحیان اشکور ماتریسهای نهایتا نمایی نامنفی و کاربردهای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
عشرت ابراهیم نژاد نگه دارنده های غیرخطی مهتری چپ ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/29
نجمه بهزادی مقدم مهتری توام و ماتریس های تصادفی دوگانه تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/03
کیمیا زرگرفردمساح ماتریس لاپلاسین گرافهای حاصل ضربی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/08
اعظم کرمی گردایه های مهتری از ماتریسهای صحیح کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/24
محدثه علی ملائی حل معادلات سیلوستر با استفاده از روش های تکراری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/15
هانیه ایران نژادپاریزی ماتریس الگو علامت و ساختارهای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 33 | هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضیات 1 2312121 3 01 | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 12 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 02 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 24 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی زیست شناسی 2312044 3 04 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1