اعضای هیات علمی

اسماعیل رستمی

اسماعیل رستمی

اسماعیل رستمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 2287
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام زارع گزوئیه خواص حذفی مدولها روی حلقه های جابه جایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/07
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آزاده رجبی خبیصی جبرهای آمیخته روی حلقه های جابه جایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/24
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری استاد مشاور --------
هدی لطیف پور بررسی طرح های رمزنگاری بصری با پارامتر وضوح تصویر بهینه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/28
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر1 2312208 4 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی جبر 2312017 4 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 09 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 10 | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 07 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 06 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سمینار 4060200 2 09 نامشخص ترم دوم 1398
جبرجابجایی 4060123 4 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1