اعضای هیات علمی

اسماعیل رستمی

اسماعیل رستمی

اسماعیل رستمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 2287
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
معصومه هدایتی توپولوژی تخت روی زیرفضاهای طیف یک حلقه جابجایی دکتری 1397/12/26
فائزه صفی نژاد ایده آل های n-نیم اولیه و دامنه های n-شبه ارزیابی کارشناسی ارشد 1400/06/24
فائزه صفی نژاد ایده آل های n-نیم اولیه و دامنه های n-شبه ارزیابی کارشناسی ارشد --------
فائزه صفی نژاد ایده آل های n-نیم اولیه و دامنه های n-شبه ارزیابی کارشناسی ارشد --------
ندا پاک یاری مدول های ثانویه و نمایش پذیر دکتری --------
آزاده رجبی خبیصی جبرهای آمیخته روی حلقه های جابه جایی کارشناسی ارشد 1397/06/24
بهنام زارع گزوئیه خواص حذفی مدولها روی حلقه های جابه جایی کارشناسی ارشد 1398/11/07
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد 1399/11/04
محمد امامی صدر مشبکه z-ایده آل های یک حلقه جابجایی کارشناسی ارشد --------
هدی لطیف پور بررسی طرح های رمزنگاری بصری با پارامتر وضوح تصویر بهینه کارشناسی ارشد 1396/06/28
الهه مومنی نظریه گروه ها و نامساوی های اطلاعات کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی جبر 2312017 4 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی جبر 2312017 4 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 1 2312100 3 09 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 08 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
جبر1 2312208 4 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی جبر 2312017 4 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 10 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 09 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 07 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 06 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سمینار 4060200 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
جبرجابجایی 4060123 4 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1