اعضای هیات علمی

علیرضا دعا گوئی

علیرضا دعا گوئی

علیرضا دعا گوئی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322450
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
علی ضیغمی نژاد روش برش صفحه ای برای حل مسائل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/04/28
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه شیرزاد اندازه هار روی گروههای راست توپولوژیک فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
ریحانه حسن زاده جشاری یک الگوریتم تقریبی برای مسائل برنامه ریزی چند هدفی محدب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/15
زینب غلامحسینی کرمانی برخی قضایای نقطه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/06
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/06
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/27
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
محمد صامت تحدبی مجرد توابع توپیکال روی فضاهای نرم دار دکتری استاد مشاور 1394/04/16
معصومه زارع فشرده سازی عملگری نیم گروهی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نجمه پادیاب مجموعه های محدب محض نسبت به کلاس توابع مینیمم-نوع توسیع یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/26
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
فرشته آقامحمدی روش تقسیم برگمن برای حل مسائل L1- منظم و کاربرد آن در نویز برداری از تصاویر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
نادیا عسکری گودیزی توابع توپیکال برداری و قضایای نوع فارکاس با کاربردهایش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/29
عباس شیخی آنالیز ستاره گون در فضای نرم دار و کاربردها دکتری استاد راهنما 1396/06/26
سمیه میرزاده کوهشاهی تقعرمجرد توابع صعودی، هم رادیانت و شبه مقعر دکتری استاد مشاور 1394/04/16
محمد حسین دریائی گوکی بهینه سازی سراسری توابع یکنوا دکتری استاد مشاور 1393/03/22
زهرا محمودآبادی روش طیفی - نوع گرادیان مزدوج،برای مسائل مینیمم سازی محدب ناهموار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15
مطهره شمس الدین دزدان توابع مینیمم- نوع، هم معیار جمعی و کاربرد آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/15