اعضای هیات علمی

محمد حسین دریائی

محمد حسین دریائی

محمد حسین دریائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اسما سلطانی مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
حجت نخعی عبدل ابادی الگوریتم شاخه و کران با بکارگیری روش برش زاویه ای برای مینیمم سازی توابع همگن مثبت و صعودی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/10
الهام محمدحسنی روش برنامه ریزی D.C برای بهینه سازی پرتفوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/10
فاطمه ملایی نزاد یک روش شاخه وکاهش جدید برای حل مساله برنامه ریزی خطی کسری تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
امین خوارزمی آیا هر تابع شعاعی جمع توابع شبه محدب است؟ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
خاطره بهادین شرایط بهینگی کروش-کان-تاکر مرتبه دوم قوی برای بهینه‌سازی برداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 4061042 4 01 | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/05 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
تحقیق درعملیات پیشرفته 1 4061005 4 01 | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/05 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 19 نامشخص ترم اول 1399
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 4061042 4 01 1399/04/24 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 1 4061052 4 01 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 04 نامشخص ترم دوم 1398
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 4061042 4 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظریه سبد مالی تصادفی 4061041 3 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحقیق درعملیات پیشرفته 1 4061005 4 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 04 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1