اعضای هیات علمی

یوسف بهرامپور

یوسف بهرامپور

یوسف بهرامپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322469
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه معین الدینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهه کلانترزاده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوالفضل کبکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رامین اسدی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
مهدی براری تعمیم سولیتون های ریچی گرادیان و بررسی وجود آنها روی برخی فضا زمان ها دکتری استاد مشاور 1397/04/25
زهیر تویسرکانی راوری مطالعه شار گروه های باز بهنجارش مرتبه دوم (RG2) و مقایسه آن با شار ریچی دکتری استاد مشاور 1398/01/21
رامین اسدی نقض شرایط علی نقطه ای دکتری استاد راهنما 1396/06/27
علی رجایی تحقیق درباره فرایند اندازه گیری در نظریه کوانتوم و ماهیت واقعی فرایند رمبش دکتری استاد مشاور 1394/10/09
سمیه برجیان بروجنی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمه پورافغانی خبیصی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/10/21
فاطمه کوهستانی بررسی راه های رسیدن به گرانش کوانتمی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/03
زهره نظری رباطی اشیاء طلایی در هندسه دکتری استاد راهنما 1393/06/19
الهام زنگی ابادی - دکتری استاد راهنما --------
هدی بنی واهب سانسور کیهانی و تویسترها کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نرگس نظری سیاه چاله ها و سانسور کیهانی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عرفان بخشی جهرمی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اکرم چهرازی قهفرخی نقش گرانش در کاهش حالت کوانتوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
الهام رئیسی سربیژن فروپاشی گرانشی و کیهان شناسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/20
منصور مهرمحمدی درباره پایداری خطی ریچی سولیتون های گرادیان اتقباظی فشرده دکتری استاد مشاور --------
سمیه برجیان بروجنی فضای ژئودزی های پوچ و تکینگی های عریان دکتری استاد راهنما 1397/11/16
مهلا حسینی روابط علی و فضای ژئودوزی های پوچ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/01
علیرضا محمدفخیم - دکتری استاد راهنما --------
زهره آرال شارهندسی هذلولوی در هندسه های ریمانی و فینسلری دکتری استاد مشاور 1396/08/03
فرزاد دانشور تکامل برخی ثابت های هندسی تحت شارهای هندسی دکتری استاد مشاور 1397/11/15
رویا امینی نکاتی در مورد حدس بارتیک و قضیه شکافندگی لورننسی دکتری استاد راهنما 1397/06/21
مهدی وطن دوست نمایش ترتیب کروی فضا-زمان ها دکتری استاد راهنما 1391/09/29
فاطمه کلائی ساختارهای فضای علی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
یاسر یوسفی نظریه انرژی تاریک گوست درکیهانشناسی برانس - دیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/02
عباس پورصیامی رمجردی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
مهدیه آئین ساختارهای خطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
رحیمه پورخاندانی اصول جداسازی در فضای ژئودزیهای پوچ دکتری استاد راهنما 1391/06/01
فاطمه کوهستانی یادداشتی بر ساختارهای علّی فضا-زمان دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحثی درهندسه 9060553 4 01 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
هندسه منیفلد1 4060179 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه علم (ریاضیات) 2312049 3 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312200 4 05 نامشخص ترم اول 1398
تاریخ ریاضیات 2312047 3 01 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه