اعضای هیات علمی

آزیتا تاج الدینی

آزیتا تاج الدینی

آزیتا تاج الدینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اعظم کرمی گردایه های مهتری از ماتریسهای صحیح کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/24
هادی وحیدی مطلق حل معادلات سیلوستر مزدوج با استفاده از روش های تکراری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/04/23
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسما سالارمحمدی آنالیز معادلات ریکاتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/05/29
مسعود حسیبی نژاد پاریزی کاربرد روش زیر فضای کرایلف در حل معادله AxB+CxD=F کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/03/06
زینب اسکندری روش ریچاردسون برای حل معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/11
ملیحه شیبانی روش شکاف تو در توی گرادیان مزدوج برای حل معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/11
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/09/26
علیرضا جلال آبادی راوری -حدس کرویزر و روش GMERS کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/29
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه فرزانه پورکرمانی روش های عددی برای حل معادلات ماتریسی دیفرانسیلی مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/28
زهرا شمسی گوشکی روشهای زیرفضای کرینف و حل معادلات لیاپانو تصویری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
نجمه عزیزی زاده روش های تصویری با شروع دوباره ضمنی برای حل معادلات ماتریسی دکتری استاد راهنما 1397/07/28
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهرا نورالدینی شاه آبادی روش GMRES بلوکی ساده تر انطباقی و انعطاف پذیر برای حل AX=B و اجرای آن روی یک مسئله حفره الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رمله شمسی انواع روشهای GMRES برای حل دستگاه =Ax=b کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/12
رویا عرب زاده بنی اسدی تعمیم روش های آرنولدی برای معادلات ماتریسی سیلوستر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/16
سمانه سالاری شیبکوه یادگیری زیر فضا براساس انتخاب ویژگی منظم شده گراف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
مهدی نجفی کلیانی تکنیک های منظم سازی با برد محدود بر پایه ی فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/21
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه ایران پور الگوریتم تکراری برای حل دسته ای از معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/20
نجمه عزیزی زاده روش کاهش بعدالقاء شده برای حل دستگاههای معادلات خطی نامتقارن تنک بزرگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/05/29
محدثه علی ملائی حل معادلات سیلوستر با استفاده از روش های تکراری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/15
زهره برآوردی حل معادلات انتگرال ولتا و فردهلم خطی یک بعدی و دو بعدی با استفاده از توابع بلاک- پالس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/03
زینب کارگر حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل جزیی با مرتبه کسری با استفاده از توابع بی اسپلاین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
عبداله عاطفی تعیین ریشه چندجمله ایهای gmres,fom با استفاده از مقادیر ریتس و هارمونیک ریتس کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدامین شهدادنژاد حل معادلات تنسوری سیلوستر با استفاده از روش های زیر فضای کریلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه احمدپوردوایی روش های از نوع هسنبرگ برای حل معادلات ماتریسی لیاپانوف رتبه پایین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
فائزه میرزا صادقی شوروئی پیش شرط کاهشی و تعادلی در روش گرادیان مزدوج کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/09
سکینه سهرابی روش مانده مینیمال تعمیم یافته انعطاف پذیر بلوکی محذوف با شروع مجدد حذفی برای حل دستگاههای معادلات خطی با سمت راست چندگانه و کاربرد در ژئوفیزیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام مهدی زاده گوکی روش مانده مینیمال تعمیم یافته انعطاف پذیر با شروع مجدد حذفی برای حل دستگاه خطی Ax=b کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/09/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 02 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
محاسبات عددی 2311017 2 06 | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/17 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 09 نامشخص ترم اول 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 04 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2311017 2 05 | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2311017 2 04 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 03 نامشخص ترم دوم 1398
مباحثی در جبر خطی عددی 9061006 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی 2311017 2 03 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 03 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1