اعضای هیات علمی

عطااله عسکری همت

عطااله عسکری همت

عطااله عسکری همت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مرضیه ارسلانی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سمیه اسکندری نسب سیاهکوهی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی علی نژادپورطاری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مصطفی بنی اسدازاد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب عسکری جواران - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسما علی نژادده شیخی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرضیه صیادی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا حسینی پناه قطری سازی قابی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/23
فاطمه زارع بررسی ریس موجکی و ریس موجکی نیم متعامد متناظر با آنالیز چندریزه ساز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/13
مهدیه فاطمی دخت بررسی عملگرها روی (L2(Q-P دکتری استاد راهنما 1396/12/02
روح اله کشاورزی هرات - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهره اکبرزاده قنائی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
هادی مین باشیان - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه تهامی کاربرد موجک های دو بعدی در حل معادلات انتگرال فردهلم نوع اول دو بعدی خطی و غیر خطی دکتری استاد راهنما 1394/12/22
مریم دیلمی زندی حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل جزیی با روش های شبکه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/20
نجمه صادقی نژاد - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رقیه معتمدی زاده بسته های موجک وبسته های قاب موجکی روی میدانهای موضعی با مشخصه مثبت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/23
مصطفی بنی اسدآزاد ساخت موجک های باکس اسپلاین دو متعامد با محمل فشرده دو متغیره با انتظام های به اندازه دلخواه بالا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
اشرف محمدی نمایش ماتریسی عملگرها با استفاده از قابها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
مریم جعفری زاده باغ فخروئیه قاب ها برای(B (H کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/18
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین حسینی گیو قاب های جبری و تبدیل فوریه کوتاه زمان جهتی دکتری استاد راهنما 1391/06/20
طاهره اسمعیل پورجهرمی کاربرد اسپلاین ها در حل معادلات انتگرال از مرتبه کسری دکتری استاد راهنما 1395/11/26
بی بی خدیجه موسوی کاربرد دستگاه های ویلسون برای حل معادلات انتگرال ولترا و فردهلم دکتری استاد راهنما 1396/08/17
سعیده پوردستان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهه سالاری سلاجقه آنالیز چندریزه ساز و موجک های ماتریس-مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
محمدمهدی ایزدخواه موچکها و حل عددی معادلات کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فایزه رئیسی فرد مجموعه های موجکی بازه ای تعیین شده با نقاط روی دایره کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رقیه رنجبر راینی بررسی برخی نابرابری های شعاع عددی با استفاده از توابع معین مثبت و نابرابری یانگ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/25
محسن احدی فر خانواده ای از توابع مقیاس تفکیک ناپذیر و قابک های چسبان هموار با محمل فشرده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/12/27
زهره یزدانی فرد تبدیل موجکی روی هذلولی گون بیضوی یک پارچه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی پیشرفته 9061009 2 01 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 14 نامشخص ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 12 نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 07 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه