اعضای هیات علمی

عظیم ریواز

عظیم ریواز

عظیم ریواز    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محسن مسعودی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مهدی علی نژادپورطاری - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
جواد دل بیشه مسائل مقادیر ویژه فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه چاوشیان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجید هاتفی مجومرد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه ملاحسنی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسما عموزاده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه نظری نانگی حل عددی معادلات فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
ملیکا ابوسعیدی آنالیز ماتریس ها و چندجمله ای های هم زاویه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/10/12
هادی وحیدی مطلق حل معادلات سیلوستر مزدوج با استفاده از روش های تکراری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/23
ریحانه حضوری حل عددی معادلات انتگرال و معادلات انتگرال - دیفرانسیل دو بعدی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/16
هادی مین باشیان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ایمان جلال - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نجمه حوا جواب های معین مثبت از معادلات ماتریسیماتریسیXs+A*X_-t A=Q و کاربردهای آن ها در تحقیقات نانو کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
فرزانه یوسفی روش مرزی منفرد برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری و کاربردهای آن دکتری استاد راهنما 1396/06/21
حبیبه رادان معیارهای اندازه‌گیری ریسک و کاربرد آنها در برآورد ریسک مالی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/17
اسما سالارمحمدی آنالیز معادلات ریکاتی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/05/29
مسعود حسیبی نژاد پاریزی کاربرد روش زیر فضای کرایلف در حل معادله AxB+CxD=F کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/03/06
زینب اسکندری روش ریچاردسون برای حل معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/11
راحله حسن زاده معادلات دیفرانسیل فازی و موجک لژاندر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/12
حسین رفیعیان زاده معادلات ماتریسی خطی بازه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/21
فرزانه یوسفی حل عددی معادلات انتگرال فازی دو بعدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/21
محمدجواد عاقلی گوگی حل معادله انتگرال فازی فردهلم نوع دوم با روش آنالیز هموتوپی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/14
ندا پیرمرادی حل سیستم غیرخطی متناظر با تمایز سلول های بنیادی پالپ دندان به سلول های استخوانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/20
سمانه بنی اسدی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد آشناب کدهای فضا- زمان با چندگانگی کامل و کدگشایی سریع دکتری استاد مشاور 1397/06/21
فاطمه سلیمانی ساردو حل معادلات ماتریسی بدوضع با استفاده از روش های تصویری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
محمدحسین اخلاصی حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل خطی فردهلم مرتبه بالا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
فاطمه سعید -به کارگیری روش تاو در حل معادله دیفرانسیل بلک-شولز تاخیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
نسیبه ملاحسنی یک روش ترکیبی برای حل معادلات انتگرال دکتری استاد مشاور 1394/09/29
محمدحسین دریایی گوکی کاردینالها و حل عددی معادلات کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حبیب الله سعیدی - دکتری استاد مشاور --------
سمن حسینی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهرا باقری چاروک حل معادلات انتگرال - دیفرانسیل فردهلم- ولترا غیر خطی از مرتبه بالا با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
فرید صابری موحد روشهای تصویری برای معادلات ماتریسی دکتری استاد مشاور 1393/10/17
مهنام السادات میرمخلصونی دسته بندی انواع مختلف کدهای فضا-زمان دکتری استاد مشاور --------
سمیه یزدانی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رمله شمسی انواع روشهای GMRES برای حل دستگاه =Ax=b کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/12
علی سعید - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید کرمی زرندی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سمیه زنگویی زاده مسائل مقادیر ویژه معکوس برای ماتریسهای تصادفی دوگانه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
یاسین فدایی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
گلثومه نظری - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدرضا نقیب زاده تهامی زرندی تخمین جهت سیگنال در حوزه فضا-زمان و کاربرد آن در آرایه میکروفونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/15
وحیده عسکری درونیابی چندجمله ای و تربیع گاوسی برای توابع با مقادیر ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
ثریا مومنی گزستان مسئله مقدار ویژه معکوس نامنفی متقارن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/07/26
فرزانه اسکندری نسب حل دستگاه معادلات انتگرال دیفرانسیل خطی بااستفاده از گالرکین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نرگس میرزائی سربیژن کاربرد موجک در تجزیه و تحلیل بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/27
خدیجه ابراهیمیان شمس آبادی معادلات دیفرانسیل فازی و موجک CAS کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/12
مصطفی اقاملایی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسیه ابویی مهریزی حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل فازی به روش تاو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/21
نازنین محمودی خو کاربرد روش تاو در حل معادلات انتگرال دی -گلپ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
مریم باقری برواتی حل دستگاه معادلات انتگرال – دیفرانسیل خطی به روش تاو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/10/03
عبدالرضا عباسلو مسئله مقدار ویژه معکوس برای ماتریسهای نامنفی با استفاده از ضرائب چندجمله ای مشخصه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
آذر طاهری طیبی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نجمه عزیزی زاده روش کاهش بعدالقاء شده برای حل دستگاههای معادلات خطی نامتقارن تنک بزرگ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/05/29
زهره برآوردی حل معادلات انتگرال ولتا و فردهلم خطی یک بعدی و دو بعدی با استفاده از توابع بلاک- پالس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/03
ارزو ذوالفقارنسب حاجی زاده کاربرد روش تاو در حل مدل های قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
رسول یگانه روش های تصویری برای حل دستگاههای خطی با فرمت تنسوری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/15
رضا محمدی روش های تک گامی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/31
فاطمه گرکانی نژادمشیزی بررسی الگوریتم های جستجوی ابتکاری برای حل مسائل غیر خطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
فرشته رهنما - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه سالاری پورشریف اباد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی عبداله پورچناری - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عزت ولی پورعرب مسائل مقدار ویژه معکوس برای ماتریسهای خاص کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دانیال صادقی الگوریتم متساوی الزاویه ساز و کاربردهای آن دکتری استاد راهنما 1395/09/14
مهدیه عزیزیان بهینه سازی برخی مدلهای دینامیکی کنترل تومور با رویکرد مدلهای دینامیکی فازی دکتری استاد راهنما 1397/07/29
ایمان عادلی مسئله مقدار ویزه معکوس ماتریسهای نامنفی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
هاجر محمدی حل عددی معادلات انتگرال فردهلم با کمک موجک ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/05/29
طیبه حقیری حل معادلات چند جمله ای ماتریسی بازه ای دکتری استاد راهنما 1396/06/30
طیبه علی عبدلی بیدگلی معادلات دینامیکی فازی دکتری استاد راهنما 1395/12/11
سمیه زنگوئی زاده روشهای عددی برای ماتریسهای بازه ای دکتری استاد راهنما 1393/10/17
نسیم کریمی گوغری حل سیستم غیر خطی متناظر با روند تمایز سلول های بنیادی خون ساز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/20
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 4061038 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
ریاضیات گسسته 4061082 2 01 1399/11/06 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل 4061078 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 07 | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 06 نامشخص ترم اول 1399
روش های عددی در جبر خطی 4061037 3 01 1399/04/21 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
معادلات انتگرال 4061069 3 01 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 08 نامشخص ترم دوم 1398
ریاضیات مهندسی پیشرفته 9061009 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضی در شیمی 2311028 3 01 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
انالیزعددی 1 2311003 4 02 | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1