اعضای هیات علمی

علیرضا عرب پور

علیرضا عرب پور

علیرضا عرب پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322274
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدیه امینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام اکبری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب محمدی بلوچوئیه رگرسیون خطی فاصله ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/05
سمیه بامروت آنالیز واریانس برای مدل های رگرسیون خطی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
سمیه نیک زاده عباسی توزیعهای چند متغیره بریده شده تی و لاپلاس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/16
مهدی کوپائی حاجی پا کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مازیار گلستانیان انتخاب بهترین نوع قرارداد کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان بردسیر) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/01/18
مریم برزگرکریم آبادی تخمین نقطه تغییر در فرآیند پواسون تحت رویکرد بهینه سازی الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/07
اعظم کمالی اردکانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه مرادی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مصطفی کریمی بمی توزیع آلفا- بتا چوله لجستیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
مصطفی گریوانی ارزیابی شاخص های چند متغیره قابلیت فرایند در پروفایلهای خطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
مهدیه کامروا رگرسیون تصادفی و برآورد تابع کواریانس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
علیرضا جیریائی شراهی آزمون فرضیه خطی با استفاده از آماره آزمون فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/09/15
حنیفه ملایی گروگ کاربرد آزمون های آماری در مهندسی برق کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/05
سمیه زرنگار پناه اسفند آبادی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
لیلا شهریاری برازش مدل رگرسیون آمیخته استوار بر اساس توزیع های غیر نرمال کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/07
ساناز ساعدی بررسی توزیع آلفا چوله نرمال دو متغیره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/05/19
مهرداد نادری مدل های آمیخته میانگین- واریانس توزیع نرمال چند متغیره و کاربرد آن ها دکتری استاد راهنما 1396/06/15
مرضیه امینی مدل رگرسیون خطی وزنی برای متغیرهای پاسخ فازی LR کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/05
مهسا محمودمولایی کرمانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی نامنی نمودارهای کنترل کیفیت فازی چند متغیره کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/20
مریم خواجه حسنی رابری بررسی و برآورد کارایی با استفاده از مدل های مرزی تصادفی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
ندا نکوئی کاربرد رگرسیون خطی فازی در بهره برداری بهینه از مخزن سد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/27
محدثه اکبری نسب حسین آبادعلیا روشی برای تعمیم خانواده توزیع های پیوسته براساس توزیع های بریده شده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/02
سمیرا سالاری نژاد پایش(نظارت) بر پروفایل های رگرسیون خطی ساده با دو مشاهده در هر نمونه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/31
فاطمه اقدامی اسفقن سری -کاربرد مدلهای رگرسیون خطی چندگانه در کنترل کیفیت اماری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/08/21
پیمان امیری دوماری توزیع های آلفا بتا چوله کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/07
فاطمه سیستانی تعمیمی از توزیع های چوله تی نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
حمیدرضا ابراهیمی شاه قلی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حنیفه دوستعلی زاده استفاده از برآوردگرهای انقباضی برای مقابله با همخطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/07
مهناز خنجری جونانی برآوردگر بیز در مدلهای خطای اندازه‌گیری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محبوبه درانی انارستانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه قند مقایسه روش های لاسو و رگرسیون ریج در شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی مرتبط با صفات کمی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رگرسیون 1 2316031 3 01 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحثی پیشرفته در آمار 9062011 3 01 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مدل های خطی 1 4062028 4 01 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
رگرسیون 2316512 3 02 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
رگرسیون 1 2316031 3 01 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحثی پیشرفته درآمارمحاسباتی 9062017 3 01 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
آمار کاربردی 1 2316023 2 01 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
رگرسیون 2316512 3 02 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
شبیه سازی 4062035 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/17 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
رگرسیون 2 2316033 3 01 | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
مباحثی پیشرفته درآمارمحاسباتی 9062017 3 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آنالیز چند متغیره 1 4062812 4 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 4062200 2 04 نامشخص ترم اول 1398
فنون آماری 4062026 4 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه احتمال 2 4062016 4 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1