اعضای هیات علمی

غلامرضا آقاملائی

غلامرضا آقاملائی

غلامرضا آقاملائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322455
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حسین سعادت فر شبه طیف چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/28
آسیه مقبلی مهنی بررسی برخی پوش های طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
افسانه ناصری پورتکلو محافظ های خطی بردهای عددی تعمیم یافته ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
محمد عادلی سبلوئی نظریه پرون- فروبنیوس برای ماتریسهای مختلط کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/18
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
میثم رهجوگیتری برد عددی ماتریس های کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/21
مهسا ثمره جهانی کران هایی برای انرژی و لاپلاس انرژی یک گراف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/30
اسماعیل محمدی سلیمانی شبه طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/15
محدثه مصلی نژاد برد عددی ماتریس ها و ناحیه گرشگورین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/04/15
سیده زهراء حسینی رحمت اباد - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/11
محمدعلی نورالهی راوری بردهای عددی تعمیم یافته چند جمله ای های ماتریسی دکتری استاد راهنما 1394/04/01
معصومه زارع گزوئیه نقش تجزیه های ماتریسی در کاهش بعد دکتری استاد راهنما 1398/06/09
امین غلامرضا زاده کدهای مکان- زمان بدست آمده از جبرهای تقسیم شرکت ناپذیر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/06
محدثه میرزائی باب هویزی نامساویهای مهادینگی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
عالمه شیخ حسینی نامساویهای یانگ ماتریسی دکتری استاد مشاور 1392/03/13
میثم رهجو گیتری بررسی بردهای عددی کواترنیونی نسبت به برگشت ها دکتری استاد راهنما 1399/06/26
سهیلا گوهری نژاد زیر فضا های ماتریسی با رتبه ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/18
یاسر جهانشاهی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
یوسف محمدی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/27
حجر شکوه سلجوقی خواص طیفی چند جمله ایهای ماتریسی در جبر ماکس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/27
رسول یگانه روش های تصویری برای حل دستگاههای خطی با فرمت تنسوری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/15
شریفه رضاقلی رئیسی آبادی غلاف های عددی رتبه بالاتر ماتریس ها و چند جمله ای های ماتریسی دکتری استاد راهنما 1394/04/01
الهام صادقی بهنوئی نگاشت های خطی مثبت و برخی کاربردهای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/13
راحله سعیدی گراغانی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حسین قاسمی ویژگی های ماتریس های افزاینده -کاهنده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/07
سودابه بهزادی شهربابک فرم های ماتریسی معکوس نامساوی یانگ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/02
شریفه صادقی تجزیه دکارتی ماتریس ها و برخی نامساوی های نرمی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/06
نوشین گلستانی بررسی پراکندگی مقادیر ویژه ی ماتریس ها از طریق نگاشت های خطی مثبت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
زهرا معارف دوست تبدیلات خطی مثلثی شونده روی یک فضای برداری نامتناهی بعد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/09/06
مسعود سلطانی نژاد K-برد عددی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/11
آذردخت محمدی ماتریس های انتقالی وزن دار و برد عددی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
نرجس آویزه - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/19
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبرخطی برای آمار 2312057 3 01 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 07 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312201 4 04 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 01 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 02 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبرخطی 1 2312207 4 01 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبرخطی 1 2312207 4 02 | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مباحثی در برد عددی ماتریسها 9060049 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 01 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 02 | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (07:00 - 09:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحثی در آنالیز ماتریسی 9060043 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1