اعضای هیات علمی

غلامرضا آقاملائی

غلامرضا آقاملائی

غلامرضا آقاملائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322455
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهسا ثمره جهانی تاثیر تعامد بر مسئله کاهش بعد دکتری --------
مهسا ثمره جهانی تاثیر تعامد بر مسئله کاهش بعد دکتری --------
نرجس آویزه - کارشناسی ارشد --------
الهام تربتی بردعددی رتبه بالای چند جمله ایهای ماتریسی کارشناسی ارشد 1391/06/27
مهسا ثمره جهانی کران هایی برای انرژی و لاپلاس انرژی یک گراف کارشناسی ارشد 1394/10/30
یاسر جهانشاهی - کارشناسی ارشد --------
سیده زهراء حسینی رحمت اباد - کارشناسی ارشد --------
ابوالفضل حسن زاده موروئی بردهای دترمینانی ماتریس ها کارشناسی ارشد 1392/11/06
رقیه خضری پورقرایی e-تعامد بیرخوف جیمز و برهای عددی کارشناسی ارشد 1391/06/29
امین رضازاده کدهای مکان- زمان بدست آمده از جبرهای تقسیم شرکت ناپذیر کارشناسی ارشد 1395/12/14
شریفه رضاقلی رئیسی آبادی غلاف های عددی رتبه بالاتر ماتریس ها و چند جمله ای های ماتریسی دکتری 1394/04/01
میثم رهجو گیتری بررسی بردهای عددی کواترنیونی نسبت به برگشت ها دکتری 1399/06/26
معصومه زارع گزوئیه نقش تجزیه های ماتریسی در کاهش بعد دکتری 1398/06/09
ملیحه زندوکیلی مسائل برنامه ریزی غیر هموار کارشناسی ارشد 1391/06/19
حسین سعادت فر شبه طیف چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد 1395/04/28
راحله سعیدی گراغانی - کارشناسی ارشد --------
مسعود سلطانی نژاد K-برد عددی ماتریس ها کارشناسی ارشد 1393/06/11
عالمه شیخ حسینی نامساویهای یانگ ماتریسی دکتری 1392/03/13
حجر شکوه سلجوقی خواص طیفی چند جمله ایهای ماتریسی در جبر ماکس کارشناسی ارشد 1391/06/27
شریفه صادقی تجزیه دکارتی ماتریس ها و برخی نامساوی های نرمی کارشناسی ارشد 1396/12/06
الهام صادقی بهنوئی نگاشت های خطی مثبت و برخی کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1395/06/13
حسین قاسمی ویژگی های ماتریس های افزاینده -کاهنده کارشناسی ارشد 1394/11/07
رسول یگانه روش های تصویری برای حل دستگاههای خطی با فرمت تنسوری کارشناسی ارشد 1393/06/15
نوشین گلستانی بررسی پراکندگی مقادیر ویژه ی ماتریس ها از طریق نگاشت های خطی مثبت کارشناسی ارشد 1396/12/13
سهیلا گوهری نژاد زیر فضا های ماتریسی با رتبه ثابت کارشناسی ارشد 1391/11/18
آذردخت محمدی ماتریس های انتقالی وزن دار و برد عددی کارشناسی ارشد 1393/06/18
یوسف محمدی - کارشناسی ارشد --------
اسماعیل محمدی سلیمانی شبه طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد 1394/06/15
صدیقه مصحفی دسته های خطی همراه فیدلر برای چند جمله ای های ماتریسی کارشناسی ارشد 1392/06/25
محدثه مصلی نژاد برد عددی ماتریس ها و ناحیه گرشگورین کارشناسی ارشد 1393/06/18
آسیه مقبلی مهنی بررسی برخی پوش های طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد 1394/10/30
علیرضا ملایی هوتکی خواص طیفی ماتریسهای کواترنیونی کارشناسی ارشد 1392/04/15
افسانه ناصری پورتکلو محافظ های خطی بردهای عددی تعمیم یافته ماتریس ها کارشناسی ارشد 1394/10/30
محمدعلی نورالهی راوری بردهای عددی تعمیم یافته چند جمله ای های ماتریسی دکتری 1394/04/01
محمد عادلی سبلوئی نظریه پرون- فروبنیوس برای ماتریسهای مختلط کارشناسی ارشد 1393/06/18
فاطمه احمدی بررسی توابع ناهموار با استفاده از ماتریس های شبه ژاکوبی کارشناسی ارشد 1391/10/06
مژگان عمارلو روش دوگان در خل مسائل بهینه سازی d.c مقید با تعداد دلخواه قیدd.c کارشناسی ارشد 1392/08/11
سودابه بهزادی شهربابک فرم های ماتریسی معکوس نامساوی یانگ کارشناسی ارشد 1396/12/02
محدثه میرزائی باب هویزی نامساویهای مهادینگی کارشناسی ارشد 1392/06/25
زهرا معارف دوست تبدیلات خطی مثلثی شونده روی یک فضای برداری نامتناهی بعد کارشناسی ارشد 1398/09/06
مهدیه مرتضائی بررسی معکوس های تعمیم یافته ماتریس ها و برد عددی آنها دکتری --------
میثم رهجوگیتری برد عددی ماتریس های کواترنیونی کارشناسی ارشد 1395/06/21
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
آنالیز ماتریسی 4060223 3 01 هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
جبرخطی 2312008 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نظریه اندازه و احتمال 4061060 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
جبرخطی برای آمار 2312057 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 07 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312201 4 04 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبرخطی 1 2312207 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبرخطی 1 2312207 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مباحثی در برد عددی ماتریسها 9060049 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2312015 4 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 02 | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (07:00 - 09:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحثی در آنالیز ماتریسی 9060043 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1