اعضای هیات علمی

احد جمالیزاده بها آبادی

احد جمالیزاده بها آبادی

احد جمالیزاده بها آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322276
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مریم خواجه حسنی رابری بررسی و برآورد کارایی با استفاده از مدل های مرزی تصادفی کارشناسی ارشد 1396/12/14
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
مهرداد نادری مدل های آمیخته میانگین- واریانس توزیع نرمال چند متغیره و کاربرد آن ها دکتری 1396/06/15
مهسا صعصعی - کارشناسی ارشد --------
افسانه سپهدار مدل آمیخته خبره و کاربردهای آن دکتری --------
سبحان شفیعی دشتابی مدل هایی برای قطعه بندی و حذف پس زمینه تصاویر با استفاده از آمیخته های متناهی توزیع های چوله دکتری 1400/03/05
رضا پورموسی توزیع های انتخابی و ارتباط آن با آماره های ترتیبی و همراهان آن دکتری 1392/02/29
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری 1400/03/26
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری 1400/03/26
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری 1400/03/26
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
حسین نگارستانی آمیخته میانگین از توزیع چوله- نرمال و کاربردهای آن دکتری 1397/10/19
فرزانه هاشمی تحلیل عاملی کلاسیک و فازی با استفاده از توزیع‌های چوله متقارن و آمیخته آن‌ها. دکتری 1398/06/16
حمیدرضا ابراهیمی شاه قلی - کارشناسی ارشد --------
سیدجواد احمدی موسوی - کارشناسی ارشد --------
مینا افریدون مقایسه های تصادفی آماره های ترتیبی غایی از مدل های مقیاسی کارشناسی ارشد 1397/11/16
پیمان امیری دوماری توزیع های آلفا بتا چوله کارشناسی ارشد 1395/06/07
اسماء تیموری مقادیر غائی برای توزیع های چوله کارشناسی ارشد 1393/06/15
حمیدرضا چاره - کارشناسی ارشد --------
مینا حبیبی - کارشناسی ارشد --------
محسن خسروی مدلهای بیرنباوم- ساندرز دکتری 1393/04/04
پریسا خلیل پور ماهانی توزیع آماره های ترتیبی از توزیع نرمال کارشناسی ارشد 1391/06/21
آزاده رجب زاده مسئله انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تخمین های هم یکنوا کارشناسی ارشد 1394/06/14
ساناز ساعدی بررسی توزیع آلفا چوله نرمال دو متغیره کارشناسی ارشد 1395/05/19
فاطمه سیستانی ده عباسی تعمیمی از توزیع های چوله تی نرمال کارشناسی ارشد 1396/06/29
لیلا شهریاری برازش مدل رگرسیون آمیخته استوار بر اساس توزیع های غیر نرمال کارشناسی ارشد 1394/11/07
منصوره صعیدزرندی رفع نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل مبتنی بر مدل های آماری دکتری 1399/06/26
مهسا صعصعی کاربرد هایی از مدل های چوله چند متغیره. دکتری 1399/06/26
مصطفی طامندی آمیخته شکلی از توزیع های چوله- نرمال و کاربردهای آن دکتری 1397/06/26
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
معراج عبدی توزیع های تولید شده از پیچش بردار تصادفی نرمال چند متغیره با متغیرهای تصادفی دلخواه، ویژگی ها و کاربردها دکتری --------
فاطمه کریمی نیری توزیع های دوتکه نرمال و T چوله کارشناسی ارشد --------
نرجس گیلانی کاربرد مدل های آمیخته در تحلیل بقا دکتری --------
حامد محمودیان محموداباد توزیع های چوله و ارتباط آنها با آماره های ترتیبی کارشناسی ارشد --------
سمیه نیک زاده عباسی توزیعهای چند متغیره بریده شده تی و لاپلاس کارشناسی ارشد 1391/11/16
سمیرا بیاتی ارزش گذاری اختیار معامله سبد با استفاده از مدل های کسری کارشناسی ارشد 1398/11/14
فرزانه هاشمی توزیع بیرنبام ساندرزبر پایه مدل های چوله کارشناسی ارشد 1392/11/05
فاطمه هجینی نژاد اندازه های قابلیت اطمینان در سیستم های با دو مولفه وابسته کارشناسی ارشد 1394/06/18
مصطفی کریمی بمی توزیع آلفا- بتا چوله لجستیک کارشناسی ارشد 1396/06/29
نیلوفر خزلی مدل نرخ درمان بر پایه توزیع وایبل تعمیم‌یافته کارشناسی ارشد 1398/11/14
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
عباس مهدوی برآورد ماکسیمم درستنمایی برای توزیع‏های انتخابی دکتری --------
مهسا محمودمولایی کرمانی - کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
احتمال 2 2316007 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
احتمال 2 2316027 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2316294 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2316013 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
نظریه احتمال پیشرفته 9062019 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
نظریه احتمال پیشرفته 9062019 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحثی در آمار کاربردی 2316026 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مباحثی درآمار وکاربردها 2316012 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
آمار کاربردی 2 2316024 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آمار برای اقتصاد 2 2316021 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
امار2 2316176 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مباحثی در آمار کاربردی 2316026 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مباحثی درآمار وکاربردها 2316012 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
احتمال 2 2316027 4 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
احتمال 2 2316007 3 02 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
استنباط آماری 1 4062029 4 01 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
استنباط آماری 4062802 4 01 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مباحثی در آمار کاربردی 2316026 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحثی درآمار وکاربردها 2316012 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1