بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری امتحان خودخوان در نیمسال دوم سال 98-99

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی متقاضی شرکت در امتحان خودخوان می رساند که بر اساس تصمیم دانشکده

امتحان خودخوان در بازه امتحانات پایان نیمسال دانشگاه برگزار می گردد و چگونگی برگزاری(حضوری یا مجازی) مطابق با تصمیم دانشگاه در خصوص امتحانات پایان نیمسال متعاقباً تصمیم گیری و اعلام خواهد شد