اعضای هیات علمی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدمحمدرضا صحافی ابرقویی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیژه پورخاتون - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعیده ظهیری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته فروزش A-ایده آل های اول و رادیکال A-ایده آل ها درMV-مدول ها دکتری استاد راهنما 1392/05/27
سعیده ظهیری مباحثی در جبرهای مثلثی دکتری استاد راهنما 1394/12/13
فرشاد نهنگی مباحثی در منطق های زمانی دکتری استاد راهنما 1395/11/19
اردوان نجفی دولت اباد پوچ توانی و حل پذیری BCI وMTL- منطق ها (جبرها) دکتری استاد راهنما 1397/01/29
فرهاد خاکسارحقانی دهکردی رساله دکتری استاد راهنما --------
حمیده کاربخش راوری مشبکه های مانده توزیع پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
صابر بالائی نظریه ماتریس ها روی مشبکه های مانده دکتری استاد راهنما 1397/11/17
ندا نعمتی معرفی منطق های استلزامی درجه یک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
آمنه موذن زاده منطق گزاره ای مشبکه ای مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
سجاد شاهی مریدی ساختار توپولوژی فضاهای فیلتری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
محمد سالاربارده ایده آل های سرسخت n-لایه در MV-جبرها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/23
غضنفر جباری -جبرهای آزاد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نصیبا تبریزیان معرفی منطق های آزاد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/01
روح الله حسینی نوه مقایسه منطق های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/25
فاطمه شیخ بردسیری فیلترهای همنهشتی روی مشبکه های مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/20
اعظم زرقانی بررسی سطوح یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجتبی هاوشکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
وجیهه محمدی = کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهین اسمعیلی ترشابی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمجتبی میراکبری - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/15
هدی باغبانی ایده آلهای نرم استلزامی در حبرهای BCK ایده آلی نرم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/14
افشین صالحی شاخه ها و ایده آلها در جبرهای ضعیف BCC کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/18
مهدیه ترک آبادی جبرهای مثلثی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
پریسا طلوعی معرفی منطق خطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/07
مهین اسماعیلی حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی شهودی با استفاده از روش OS در استدلال فازی شهودی دکتری استاد راهنما 1397/11/17
محمدرضا امیدی - دکتری استاد راهنما --------
محمد گلشنی قریه علی - دکتری استاد راهنما 1390/12/07
ندا ارجمندکرمانی شبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده دکتری استاد راهنما --------
نرگس حجتی کرمانی - دکتری استاد راهنما --------
لعیا علی احمدی پور برخی الگوریتم های خوشه بندی داده های فازی مردد دکتری استاد راهنما 1395/04/28
مژگان برهمن - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیره عظیمی همت - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدمهدی موسوی ارائه الگوریتمی جدید برای نگهداری خوشه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/08
محسن امیری بیدشکی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عاطفه روحانی منطق غیر اصل موضوعی، مدلی برای استدلال هوشمند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/04/07
ابوالفضل ابراهیم زاده پایان نامه کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه زریسفی کرمانی تجزیه و تحلیل احساس برمبنای منطق فازی و الگوریتم¬ های دسته¬ بندی دکتری استاد مشاور 1398/06/10
مریم افضلی عملگر های مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امیرماهانی معرفی منطق های ربط کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
زهرا احمدی نژاد معرفی منطق های شرطی و بررسی کره های تشابه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
فایزه دانیالی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره قایدی کدگذاری بر مبنای مشبکه های مانده. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/01
زهره حسنلی فیلتر های منظم در مشبکه مانده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/13
مجید دویرانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/12/03
ندا ارجمندکرمانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه السادات خسروی جو پیش بینی سری های زمانی با شبکه عصبی نارکس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/04/25
امین یوسفی روشی ساختاری برای مجموعه های فازی بازه ای مقدار و کاربردی از آن در لبه یابی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/18
فاطمه افسری مجموعه های فازی شهودی در پردازش تصویر و یادگیری متریک فاصله دکتری استاد راهنما 1392/09/20
مریم سلامه زاده زواره تشخیص شماره های خودرو با شبکه های عصبی نارکس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/09
نرگس عزیزیان منطق فازی و منطق وابسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
امید یوسفی کیا جبرهای الهام گرفته شده از منطق موجهات دکتری استاد راهنما 1394/02/02
فرناز قناویزی معروف منطق فازی شهودی از دیدگاه جبری دکتری استاد راهنما 1395/01/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 2312202 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه