دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 173 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضی عمومی 3 2312056 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 شکوفه قربانی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30)
ریاضی کاربردی 1 2312054 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 ابوالفضل رفیع پور هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/18 (13:30 - 15:30)
رگرسیون 1 2316031 3 کارشناسی بخش آمار 01 علیرضا عرب پور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30)
جبر 2312625 4 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 سینا هدایت هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/19 (15:30 - 17:30)
آشنایی با آمار رسمی 2316022 2 کارشناسی بخش آمار 01 وحید امیرزاده گوغری هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/19 (15:30 - 17:30)
آمار کاربردی 2 2316024 2 کارشناسی بخش آمار 01 احد جمالیزاده بها آبادی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30)
آمار کاربردی 1 2316023 2 کارشناسی بخش آمار 01 علیرضا عرب پور هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30)
ریاضیات پایه 2312140 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 ابوالفضل رفیع پور هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/18 (13:30 - 15:30)
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 کارشناسی بخش علوم کامپیوتر 01 نجمه منصوری هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/21 (09:30 - 11:30)
ریاضیات 1 2312121 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 فاطمه خالوئی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 01 ارشام برومند سعید هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 08 علی پوراسماعیلی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 31 علی جباری شاهزاده محمدی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 11 شکوفه قربانی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 09 نصرت اله شجره پورصلواتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 04 ندا ابراهیمی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 علی جباری شاهزاده محمدی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 32 علی پوراسماعیلی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30)
ریاضی عمومی 1 2312100 3 کارشناسی بخش ریاضی محض 03 ندا ابراهیمی هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30)
ریاضی عمومی 1 2312200 4 کارشناسی بخش ریاضی محض 02 شکوفه قربانی هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30)
نمایش 1 - 20 از 173 نتیجه
از 9