معرفی


دانشکده ریاضی و کامپیوتر مرکب از بخش ریاضی، بخش آمار و بخش کامپیوتر و  مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در تاریخ 21/9/73 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی کشور رسید و از ابتدای سال 1374 این دانشکده در دانشگاه شهید باهنر کرمان تأسیس گردید .
بخش ریاضی از فروردین 1392 بر اساس مصوبه هیات رییسه دانشگاه به سه بخش ریاضی محض، بخش ریاضی کاربردی، بخش آموزش ریاضی تقسیم شد. بنابراین در حال حاضر دانشکده دارای پنج بخش، بخش ریاضی محض، بخش ریاضی کاربردی، بخش آموزش ریاضی بخش آمار و بخش کامپیوتر و  مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی است.
دانشکدة ریاضی و کامپیوتر علاوه بر آموزش و تربیت دانشجویان ریاضی، کامپیوتر و آمار (در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکترا) ، در هر سال به بیش از 6000 دانشجو خدمات آموزشی ارائه می کند .
اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
علاوه بر تدریس یا پژوهش در شاخه های گوناگون ریاضی، آمار و کامپیوتر و عضویت در انجمن های علمی داخلی و خارجی و همکاری با آنها در ارائه مقاله همواره در سمینارها و کنفرانسهای داخلی و خارجی شرکت دارند . کیفّیت خدمات آموزشی و پژوهشی بخش ریاضی  به عنوان خیلی خوب ارزیابی شد و به دریافت لوح افتخار از مقام وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی وقت  (دکتر مصطفی معین)( و نماینده علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد  (یونسکو) در ایران مفتخر گردید .