شماره تلفن های ضروری کارشناسان دانشکده و برنامه حضور در دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی ایام هفته محل حضور شماره تماس
1 زهرا نگهدار حقیقت شنبه دفتر بخش ریاضی محض 31322466
2 مریم آذریان یکشنبه دفتر بخش آمار 31322260
3 معصومه گلرسان زاده دوشنبه دفتر بخش ریاضی کاربردی 31322242
4 طاهره کریمی افشار سه شنبه دفتر معاون آموزشی و پزوهشی 31322449
5 مهناز خالقی چهارشنبه دفتر بخش علوم کامپیوتر 31322250
6 مهدی عبد الهی همه روزه دفتر دانشکده 31322440