دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد ریاضی

مهلا محمودی لورک
کارشناسی ارشد محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبری منطقی
استاد راهنما شکوفه قربانی
عنوان پروپوزال: برخی نتایج روی نیم مشبکه های استلزامی ضعیف
سه شنبه 18 شهریور
ساعت 9تا10
Vc1.uk.ac.ir/mat