دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

نام دانشجو: محدثه سروری

عنوان پایان نامه: استفاده ازروش AVK برای حل معادله بلک شور

استاد راهنما: سمیه زنگویی زاده

داوران: اقایان دکتر محمدمهدی حسینی و دکتر عظیم ریواز

تاریخ دفاع: 1399/06/22 ساعت 17

لینک جلسه:

vc1.uk.ac.ir/mat