دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض

نام دانشجو: مریم افضلی

عنوان: عملگرهای مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار

استاد راهنما: دکتر اسلامی

استاد مشاور: دکتر برومند

تاریخ: 99/6/22  ساعت 12 تا 13

لینک:

vc1.uk.ac.ir/mat